Bar-Ilan University Press


 View book pages:
 Buy this book:
  Bar Ilan University Press
  
ייהפשטות

by ELAZAR אלעזר TOUITOU טויטו
ייהפשטות המתחדשים בכל יום שונים בארץ ובעולם מאמרים ודיסרטציות על פירוש זה. גם חיבורנו זה נועד לתרום את חלקו בהגברת ההתעניינות בפירוש רשב ם לתורה. הנחת היסוד של החיבור היא שתיאור נאמן של דרך פרשנית אינו יכול להתעלם מהמציאות ההיסטורית בת הזמן. זרמי המחשבה של התקופה, הבעיות החברתיות והרוחניות של בני הדור הם שהניעו את המפרש לחדש בביאורו למקרא, וידיעת הרקע של הפירוש מסייעת בתיאור שיטת הפירוש. זאת ועוד: אין חכמי היהודים מנותקים משכניהם הנוצרים, הן בהחלפת דעות על ביאורי מקראות והן בוויכוח על עקרונות דתיים המרומזים בכתובים. רש י בסוף ימיו ורשב ם חיו בתקופת הרנסאנס של המאה ה 12- , ובחיבורנו זה אנו מפתחים את התפיסה שבפירוש רשב ם לתורה משתקפות היטב האידאות של התקופה הסוערת שבה חי. בשנים האחרונות פרסמנו את השערותינו בבמות מדעיות שונות. לשם הוצאת חיבור זה לאור ערכנו מחדש את המאמרים והם צורפו אל פרקים הרואים כאן אור לראשונה. הדברים המוגשים כאן גובשו למערך בעל שלמות פנימית, פרי חקירה כוללת על פירוש רשב ם לתורה. אני מודה לחברים רבים שליוו אותי במשך השנים ושמעו וקראו בסבלנות את דעותיי. תודה מיוחדת אני חב לידידי פרופסור אוריאל סימון נר ו, שעודדני להתמיד בחקירותיי וזירזני להוציא ספר זה לאור. תודה לאוניברסיטת בר- אילן, שבה זכיתי ללמוד וללמד, ולהוצאת הספרים של האוניברסיטה, ובראשה הגב מרים דרורי, וכן לממשיכת דרכה הגב מרגלית אבישר, לחני ולענת, שטיפלו במסירות ובסבלנות בהדפסת הספר. אני מבקש להודות לגב חיה אלחייני על עריכת הלשון במקצועיות ובתבונה. רעייתי, עזר כנגדי, סועדת אותי לאורך כל הדרך. בלי תמיכתה הבלתי נלאית ותבונתה הרחבה לא היה ספר זה רואה אור כל עיקר. ישלם ה פעלה ותהי משכורתה שלמה מעם . ה תודה וברכה רבה לילדינו ולנכדינו. וברוך הנותן ליעף כוח ולאין אונים עצמה ירבה. אלעזר טויטו [ 8] Chapter Home  | TOC | Index

Zoom in  zoom  Zoom out
  << Topic >>             |<   <<    Page       >>   >|  
ייהפשטות המתחדשים בכל יום\\" שונים בארץ ובעולם מאמרים ודיסרטציות על פירוש זה. גם חיבורנו זה נועד לתרום את חלקו בהגברת ההתעניינות בפירוש רשב\\" ם לתורה. הנחת היסוד של החיבור היא שתיאור נאמן של דרך פרשנית אינו יכול להתעלם מהמציאות ההיסטורית בת הזמן. זרמי המחשבה של התקופה, הבעיות החברתיות והרוחניות של בני הדור הם שהניעו את המפרש לחדש בביאורו למקרא, וידיעת הרקע של הפירוש מסייעת בתיאור שיטת הפירוש. זאת ועוד: אין חכמי היהודים מנותקים משכניהם הנוצרים, הן בהחלפת דעות על ביאורי מקראות והן בוויכוח על עקרונות דתיים המרומזים בכתובים. רש\\" י בסוף ימיו ורשב\\" ם חיו בתקופת הרנסאנס של המאה ה 12- , ובחיבורנו זה אנו מפתחים את התפיסה שבפירוש רשב\\" ם לתורה משתקפות היטב האידאות של התקופה הסוערת שבה חי. בשנים האחרונות פרסמנו את השערותינו בבמות מדעיות שונות. לשם הוצאת חיבור זה לאור ערכנו מחדש את המאמרים והם צורפו אל פרקים הרואים כאן אור לראשונה. הדברים המוגשים כאן גובשו למערך בעל שלמות פנימית, פרי חקירה כוללת על פירוש רשב\\" ם לתורה. אני מודה לחברים רבים שליוו אותי במשך השנים ושמעו וקראו בסבלנות את דעותיי. תודה מיוחדת אני חב לידידי פרופסור אוריאל סימון נר\\" ו, שעודדני להתמיד בחקירותיי וזירזני להוציא ספר זה לאור. תודה לאוניברסיטת בר- אילן, שבה זכיתי ללמוד וללמד, ולהוצאת הספרים של האוניברסיטה, ובראשה הגב' מרים דרורי, וכן לממשיכת דרכה הגב' מרגלית אבישר, לחני ולענת, שטיפלו במסירות ובסבלנות בהדפסת הספר. אני מבקש להודות לגב' חיה אלחייני על עריכת הלשון במקצועיות ובתבונה. רעייתי, עזר כנגדי, סועדת אותי לאורך כל הדרך. בלי תמיכתה הבלתי נלאית ותבונתה הרחבה לא היה ספר זה רואה אור כל עיקר. ישלם ה' פעלה ותהי משכורתה שלמה מעם .' ה תודה וברכה רבה לילדינו ולנכדינו. וברוך הנותן ליעף כוח ולאין אונים עצמה ירבה. אלעזר טויטו [ 8] << Chapter >> Home | TOC | Index
Zoom in  zoom  Zoom out
  << Topic >>             |<   <<    Page       >>   >|  

Bar-Ilan University Press - 965-226-244-7

 Special Access Code:

 Already viewed books:
EXEGESIS IN PERPETUAL MOTION    הפשטות המתחדשים בכל יוםEXEGESIS IN PERPETUAL MOTION הפשטות המתחדשים בכל יום