Bar-Ilan University Press


 View book pages:
 Buy this book:
  Bar Ilan University Press
  
ייהפשטןת

by ELAZAR אלעזר TOUITOU טויטו
ייהפשטןת המתחדשים בכל יןם מטעים שדרך פרשנית- דרשנית זו עצמה נקט המדרש כדי לפרש פסוק אחר המתאר גם הוא מסעות בני ישראל במדבר. ועל מניעיו של רשב ם לבאר מדרשים הוא מספר : ייומדרש אגדה בספרי ... ומסופק לרבותיי ונשאלתי עליו בפאריש ופרשתיו בדרשה ... וגם מה שכתוב במכילתא ... פרשתי לשואלים. אביר הפשטנים הוא גם המומחה למדרש, ואליו פונים ליישב קשיים במדרש. רשב ם חי בתקופה התוססת של הרנסאנס במאה ה 12- ואימץ את דרכיה המחשבתיות. עובדה זו מצד אחד ויחסו הבסיסי החיובי לדרש מצד אחר היו עלולים להיראות כסותרים זה את זה. נראה שכדי להיחלץ מכ, ן הוא פיתח את ההשקפה על ההבדל העקרוני בין דרכי הפשט לבין דרכי הדרש. היותו של רשב ם איש תלמוד מובהק תסייע בידו לפלס לו את דרכו. בפירושו לתלמוד הוא לא יסתפק בביאור הסוגיה הנדונה, אלא ירבה להצביע על דרכי מדרש ההלכה ומדרש האגדה, וכך תוצג לפנינו מערכת של כללים פרשניים מדרשיים ויובהר, גם דרך לימוד התלמוד, מה בין פשט לדרש. הכרת דרכי המדרש כפי שתיארם רשב ם בכתביו השונים תשמש כמדומני מבוא נאות להבנת תפיסת דרכי הפשט שלו. להלן נפרט כמה מדרכי המדרש, כפי שהגדירם רשב ם, וכוונתנו לאותם דרכי מדרש שידיעתם עשויה להועיל ללומדי פשט התורה. רשב ם תמצת את דרכי הדרש בקיצור נמרץ בפתיחות לבראשית א, א ובראשית לז, ב, ופירטם בהרחבה בפירושיו לפרקי הגמרא שהגיעו לידינו, דהיינו למסכת בבא בתרא ולפרק ערבי פסחים. ואלה דבריו שם : כראשית א, א : עיקר ההלכות והדרשות יוצאין מייתור המקראות או משינוי הלשון ... כמו אלה תולדות השמים והארץ בהבראם ודרשו חכמים באברהם מאריכות הלשון שלא היה צריך לכתוב בהבראם . כראשית לז, כ : עיקרה של תורה באת ללמדנו ולהודיענו ברמיזת הפשט ההגדות וההלכות והדינין על ידי אריכות הלשון ועל ידי שלושים ושתים מדות של ר אליעזר בנו של ר יוסי הגלילי ועל ידי שלוש עשרה מידות של ר ישמעאל. ובאשר לפירושי רשב ם לתלמוד, באלה מתגלה לפנינו פן לא מוכר של רשב ם. מסתבר שרשב ם אשר הצליח בהפנמת שיטות הפרשנות הפשטית בפירושו לתורה היה בקי מאוד גם בשיטות הפרשנות הדרשנית. 25 העיון בפירושיו לתלמוד מקנה משנה רצינות לקביעתו שמדרש רבותינו הוא ייעיקר התורה. בפירושו לתלמוד הוא מראה לא רק שליטה יסודית בדרכי הפרשנות המדרשית, אלא גם חתירה בלתי פוסקת להביא דרכים אלה לידי הגדרה מושגית. 26 ונראה כי, על דרך הניגוד, היינו משידע היטב מה הוא דרש ומה עושה אותו 25 חןקרי התלמןד ימצאן עניין רב בחקירת דרכן של רשב ם בפירןשן לתלמןד. כן יש מקןם להשןןת את דרכן של רשב ם לזן של רש י, כפי שהיא תןארה על ידי יןנה פרנקל בספרן דרכו של רש י כפירושו לתלמוד הבבלי, ירןשלים תש ם, פרקים רביעי ןחמישי. ןראה לאחרןנה דברים תמציתיים בנןשא זה בספרן של  יימ תא- שמע, הספרות הפרשנית לתלמוד, חלק ראשון, 1200- 1000 , ירןשלים תשנ ט, עמ 62- 58 , אך כל זה הןא מחןץ לדיןננן בחיבןר זה. 26 דברינן אלה מצאן לאחרןנה חיזןק בספרן הנ ל של תא- שמע ( ראה בהערה הקןדמת). בפרק על רשב ם [ 60] Chapter Home  | TOC | Index

Zoom in  zoom  Zoom out
  << Topic >>             |<   <<    Page       >>   >|  
ייהפשטןת המתחדשים בכל יןם\\" מטעים שדרך פרשנית- דרשנית זו עצמה נקט המדרש כדי לפרש פסוק אחר המתאר גם הוא מסעות בני ישראל במדבר. ועל מניעיו של רשב\\" ם לבאר מדרשים הוא מספר : ייומדרש אגדה בספרי ... ומסופק לרבותיי ונשאלתי עליו בפאריש ופרשתיו בדרשה ... וגם מה שכתוב במכילתא ... פרשתי לשואלים\\". אביר הפשטנים הוא גם המומחה למדרש, ואליו פונים ליישב קשיים במדרש. רשב\\" ם חי בתקופה התוססת של הרנסאנס במאה ה 12- ואימץ את דרכיה המחשבתיות. עובדה זו מצד אחד ויחסו הבסיסי החיובי לדרש מצד אחר היו עלולים להיראות כסותרים זה את זה. נראה שכדי להיחלץ מכ, ן הוא פיתח את ההשקפה על ההבדל העקרוני בין דרכי הפשט לבין דרכי הדרש. היותו של רשב\\" ם איש תלמוד מובהק תסייע בידו לפלס לו את דרכו. בפירושו לתלמוד הוא לא יסתפק בביאור הסוגיה הנדונה, אלא ירבה להצביע על דרכי מדרש ההלכה ומדרש האגדה, וכך תוצג לפנינו מערכת של כללים פרשניים מדרשיים ויובהר, גם דרך לימוד התלמוד, מה בין פשט לדרש. הכרת דרכי המדרש כפי שתיארם רשב\\" ם בכתביו השונים תשמש כמדומני מבוא נאות להבנת תפיסת דרכי הפשט שלו. להלן נפרט כמה מדרכי המדרש, כפי שהגדירם רשב\\" ם, וכוונתנו לאותם דרכי מדרש שידיעתם עשויה להועיל ללומדי פשט התורה. רשב\\" ם תמצת את דרכי הדרש בקיצור נמרץ בפתיחות לבראשית א, א ובראשית לז, ב, ופירטם בהרחבה בפירושיו לפרקי הגמרא שהגיעו לידינו, דהיינו למסכת בבא בתרא ולפרק ערבי פסחים. ואלה דבריו שם : כראשית א, א : עיקר ההלכות והדרשות יוצאין מייתור המקראות או משינוי הלשון ... כמו אלה תולדות השמים והארץ בהבראם ודרשו חכמים באברהם מאריכות הלשון שלא היה צריך לכתוב בהבראם . כראשית לז, כ : עיקרה של תורה באת ללמדנו ולהודיענו ברמיזת הפשט ההגדות וההלכות והדינין על ידי אריכות הלשון ועל ידי שלושים ושתים מדות של ר' אליעזר בנו של ר' יוסי הגלילי ועל ידי שלוש עשרה מידות של ר' ישמעאל. ובאשר לפירושי רשב\\" ם לתלמוד, באלה מתגלה לפנינו פן לא מוכר של רשב\\" ם. מסתבר שרשב\\" ם אשר הצליח בהפנמת שיטות הפרשנות הפשטית בפירושו לתורה היה בקי מאוד גם בשיטות הפרשנות הדרשנית. 25 העיון בפירושיו לתלמוד מקנה משנה רצינות לקביעתו שמדרש רבותינו הוא ייעיקר\\" התורה. בפירושו לתלמוד הוא מראה לא רק שליטה יסודית בדרכי הפרשנות המדרשית, אלא גם חתירה בלתי פוסקת להביא דרכים אלה לידי הגדרה מושגית. 26 ונראה כי, על דרך הניגוד, היינו משידע היטב מה הוא דרש ומה עושה אותו 25 חןקרי התלמןד ימצאן עניין רב בחקירת דרכן של רשב\\" ם בפירןשן לתלמןד. כן יש מקןם להשןןת את דרכן של רשב\\" ם לזן של רש\\" י, כפי שהיא תןארה על ידי יןנה פרנקל בספרן דרכו של רש\\" י כפירושו לתלמוד הבבלי, ירןשלים תש\\" ם, פרקים רביעי ןחמישי. ןראה לאחרןנה דברים תמציתיים בנןשא זה בספרן של \\" יימ תא- שמע, הספרות הפרשנית לתלמוד, חלק ראשון, 1200- 1000 , ירןשלים תשנ\\" ט, עמ' 62- 58 , אך כל זה הןא מחןץ לדיןננן בחיבןר זה. 26 דברינן אלה מצאן לאחרןנה חיזןק בספרן הנ\\" ל של תא- שמע ( ראה בהערה הקןדמת). בפרק על רשב\\" ם [ 60] << Chapter >> Home | TOC | Index
Zoom in  zoom  Zoom out
  << Topic >>             |<   <<    Page       >>   >|  

Bar-Ilan University Press - 965-226-244-7

 Special Access Code:

 Already viewed books:
EXEGESIS IN PERPETUAL MOTION    הפשטות המתחדשים בכל יוםEXEGESIS IN PERPETUAL MOTION הפשטות המתחדשים בכל יום