Bar-Ilan University Press


 View book pages:
 Buy this book:
  Bar Ilan University Press
  
מקורות

by Tamir תמיר Goren גורן
מקורות וביבליוגרפיה ארכיונים ארכיון עיריית חיפה ( אע״ח) ( ספרי הפרוטוקולים של מועצת העירייה ( 1947- 1925 תיקי ההנהלה הכללית מתקופת המנדט — חטיבה 1 תיקי מחלקת המזכירות הכללית ( 1948 ואילך) — חטיבה 4 תיקי ועד הקהילה העברית בחיפה — חטיבה 8 תיקי ועד שכונת הדר הכרמל — חטיבה 15 תיקי אברהם כלפון — חטיבה 18/ 4 תיקי שבתי לוי — חטיבה 18/ 6 תיקי ועד שכונת נווה- שאנן — חטיבה 28 תיקי ועד שכונת הר הכרמל — חטיבה 29 תיקי דוד בר רב- האי — חטיבה 35 הארכיון הציוני המרכזי ( אצ״מ) S25 תיקי המחלקה המדינית של הנהלת הסוכנות — חטיבה A402 תיקי זלמן ליף ( ליפשיץ) — חטיבה J15 תיקי פיק״א, חברה להתיישבות יהודים בארץ- ישראל — חטיבה S9 תיקי מחלקת העבודה של הסוכנות היהודית — חטיבה S3 תיקי לשכת העלייה בחיפה — חטיבה KKL5 תיקי קרן קימת לישראל, הלשכה הראשית בירושלים — חטיבה S71 אוסף קטעי עיתונות — חטיבה אוסף כרוזים מחיפה מתקופת המנדט ארכיון מדינת ישראל ( אמ״י) RG25 תיקי מושל מחוז חיפה — חטיבה RG2 תיקי המזכירות הראשית של ממשלת המנדט — חטיבה תיקי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה — חטיבה 94 Chapter Home | TOC  | Index

Zoom in  zoom  Zoom out
  << Topic >>             |<   <<    Page       >>   >|  
מקורות וביבליוגרפיה ארכיונים ארכיון עיריית חיפה ( אע״ח) ( ספרי הפרוטוקולים של מועצת העירייה ( 1947- 1925 תיקי ההנהלה הכללית מתקופת המנדט — חטיבה 1 תיקי מחלקת המזכירות הכללית ( 1948 ואילך) — חטיבה 4 תיקי ועד הקהילה העברית בחיפה — חטיבה 8 תיקי ועד שכונת הדר הכרמל — חטיבה 15 תיקי אברהם כלפון — חטיבה 18/ 4 תיקי שבתי לוי — חטיבה 18/ 6 תיקי ועד שכונת נווה- שאנן — חטיבה 28 תיקי ועד שכונת הר הכרמל — חטיבה 29 תיקי דוד בר רב- האי — חטיבה 35 הארכיון הציוני המרכזי ( אצ״מ) S25 תיקי המחלקה המדינית של הנהלת הסוכנות — חטיבה A402 תיקי זלמן ליף ( ליפשיץ) — חטיבה J15 תיקי פיק״א, חברה להתיישבות יהודים בארץ- ישראל — חטיבה S9 תיקי מחלקת העבודה של הסוכנות היהודית — חטיבה S3 תיקי לשכת העלייה בחיפה — חטיבה KKL5 תיקי קרן קימת לישראל, הלשכה הראשית בירושלים — חטיבה S71 אוסף קטעי עיתונות — חטיבה אוסף כרוזים מחיפה מתקופת המנדט ארכיון מדינת ישראל ( אמ״י) RG25 תיקי מושל מחוז חיפה — חטיבה RG2 תיקי המזכירות הראשית של ממשלת המנדט — חטיבה תיקי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה — חטיבה 94 << Chapter >> Home | TOC | Index
Zoom in  zoom  Zoom out
  << Topic >>             |<   <<    Page       >>   >|  

Bar-Ilan University Press - 978-965-226-309-4

 Special Access Code:

 Already viewed books:
Cooperation in the Shadow of Confrontation  שיתוף בצל עימותCooperation in the Shadow of Confrontation שיתוף בצל עימות