Bar-Ilan University Press


 View book pages:
 Buy this book:
  Bar Ilan University Press
  
סתירה

EnglishHebrew
by Dov Schwartz דב שוורץ
סתירה והסתרה בהגות היהודית בימה״ב | רמז לפתרון המוצע כאן כפרשנות לרמב״ם, כלומר לעדיפות כוחו המדמה של משה רבנו, מצאתי בחיבור של הוגה שפעל בספרד באמצע המאה ה־ 14 , ר׳ שלמה אלקונסטנטין. הווי אומר, בתקופה ובתרבות הקרובות יחסית לרמב״ם נידונה בזהירות אפשרות פרשנית־ רדיקלית זו לסודותיו של המורה. ייתכן שבעקיפין השפיעה הפרשנות הרדיקלית  על גיבוש הרעיונות שבמאמר התאולוגי־ פוליטי של שפינתה. 27  אם אכן זהו הסוד של פרקי הנבואה במורה הנבוכים, ברור מדוע הסתירו הרמב״ם. קביעת התורה כתוצאה של דמיון פורה ולא כתוצאה של שכל היא רדיקלית כשלעצמה, שכן דמותו ותדמיתו של משה רבנו הן יסוד מכונן של תודעת ההמון ושל המוטיבציה שלו לשמור על התורה. נוסף לכך נשמט היתרון הפולמוסי שבייחוד נבואתו של משה. דמיון בעל עצמה איננו בגדר מעלה בשכלתנות המימונית. אדון הנביאים מתגלה כנביא רגיל, שאין לו יתרון במישור האינטלקטואלי. כאמור, אם ביקש הרמב״ם לבטא גישה כזאת, ברור המניע להצנעתה. ניגודים ונגואת משה כפי ,( Fox) בשלב זה ברצוני להעיר הערות אחדות על גישתו של מרווין פוקס שהיא משתקפת בסוגיית נבואת משה. דיון זה נראה לי עקרוני, מפני שפוקס התנגד בעקיבות ובאמירות גורפות לגישתו של ליאו שטראוס, ובעצם לפרשנותהפוליטית־  דתית הרדיקלית לאמירות סותרות, נוגדות או שונות בחיבור זה אואחר. 28  באחת מטענותיו הדגיש פוקס, כי בהקדמת  המורה ציין הרמב״ם שבע סיבות ל׳סתירה( תנאקץ׳) או הפך( צ׳אד) ׳. 29 הרמב״ם  קבע, כי השימוש בסיבות החמישית( הדידקטית, שעניינה הסתרה מטעמי הוראה) והשביעית( הפוליטית, שעניינה הסתרה מן ההמון) במורה הנבוכים נעשה ב׳חילוף׳ ( אכ׳תלאף). 30 פוקס טען, כי המונח אכ׳תלאף מציין אפיון שונה מסתירה או מניגוד (  ׳הפך׳), והרמב״ם חידש משמעות למונח זה, השונה מסתירה ומניגוד כאחד. 31 בסוגיית 27 ראה ד׳ שוורץ, ׳על תפיסות הנבואה של רבי יצחק פולקר, רבי שלמה אלקונסטנטין ושפינוזה׳, אסופות ד ( תש״ן), עמי נז- עב. על אלקונסטנטין ראה הנספח להלן. M. Kellner,  Reading Rambam:  Approaches to the Interpretation of 28 ראה 79- 88 . Maimonides,  Jewish History 5 ( 1991),.  29 מורה הנבוכים, הקדמה, עמי טו! מונק ויואל,  עמי 11 שר 7 . 30 עמי יח! מונק ויואל, עמי 13 שו׳ 13 פוקס לא • M. Fox, Interpreting Maimonides,  Chicago & London 1990, p. 74 31 הגדיר בבהירות מה המשמעות המדויקת של אכ׳תלאף.   Chapter Home  | TOC  | Index u u u u u

Zoom in  zoom  Zoom out
  << Topic >>  | Contents | Index             |<   <<    Page       >>   >|  
סתירה והסתרה בהגות היהודית בימה״ב | רמז לפתרון המוצע כאן כפרשנות לרמב״ם, כלומר לעדיפות כוחו המדמה של משה רבנו, מצאתי בחיבור של הוגה שפעל בספרד באמצע המאה ה־ 14 , ר׳ שלמה אלקונסטנטין. הווי אומר, בתקופה ובתרבות הקרובות יחסית לרמב״ם נידונה בזהירות אפשרות פרשנית־ רדיקלית זו לסודותיו של המורה. ייתכן שבעקיפין השפיעה הפרשנות הרדיקלית על גיבוש הרעיונות שבמאמר התאולוגי־ פוליטי של שפינתה. 27 אם אכן זהו הסוד של פרקי הנבואה במורה הנבוכים, ברור מדוע הסתירו הרמב״ם. קביעת התורה כתוצאה של דמיון פורה ולא כתוצאה של שכל היא רדיקלית כשלעצמה, שכן דמותו ותדמיתו של משה רבנו הן יסוד מכונן של תודעת ההמון ושל המוטיבציה שלו לשמור על התורה. נוסף לכך נשמט היתרון הפולמוסי שבייחוד נבואתו של משה. דמיון בעל עצמה איננו בגדר מעלה בשכלתנות המימונית. אדון הנביאים מתגלה כנביא רגיל, שאין לו יתרון במישור האינטלקטואלי. כאמור, אם ביקש הרמב״ם לבטא גישה כזאת, ברור המניע להצנעתה. ניגודים ונגואת משה כפי ,( Fox) בשלב זה ברצוני להעיר הערות אחדות על גישתו של מרווין פוקס שהיא משתקפת בסוגיית נבואת משה. דיון זה נראה לי עקרוני, מפני שפוקס התנגד בעקיבות ובאמירות גורפות לגישתו של ליאו שטראוס, ובעצם לפרשנות הפוליטית־ דתית הרדיקלית לאמירות סותרות, נוגדות או שונות בחיבור זה או אחר. 28 באחת מטענותיו הדגיש פוקס, כי בהקדמת המורה ציין הרמב״ם שבע סיבות ל׳סתירה( תנאקץ׳) או הפך( צ׳אד) ׳. 29 הרמב״ם קבע, כי השימוש בסיבות החמישית( הדידקטית, שעניינה הסתרה מטעמי הוראה) והשביעית( הפוליטית, שעניינה הסתרה מן ההמון) במורה הנבוכים נעשה ב׳חילוף׳ ( אכ׳תלאף). 30 פוקס טען, כי המונח אכ׳תלאף מציין אפיון שונה מסתירה או מניגוד ( ׳הפך׳), והרמב״ם חידש משמעות למונח זה, השונה מסתירה ומניגוד כאחד. 31 בסוגיית 27 ראה ד׳ שוורץ, ׳על תפיסות הנבואה של רבי יצחק פולקר, רבי שלמה אלקונסטנטין ושפינוזה׳, אסופות ד ( תש״ן), עמי נז- עב. על אלקונסטנטין ראה הנספח להלן. M. Kellner, ' Reading Rambam: Approaches to the Interpretation of 28 ראה 79- 88 . Maimonides', Jewish History 5 ( 1991), . 29 מורה הנבוכים, הקדמה, עמי טו! מונק ויואל, עמי 11 שר 7 . 30 עמי יח! מונק ויואל, עמי 13 שו׳ 13 פוקס לא • M. Fox, Interpreting Maimonides, Chicago & London 1990, p. 74 31 הגדיר בבהירות מה המשמעות המדויקת של אכ׳תלאף. << Chapter >> Home | TOC | Index u u u u u
Zoom in  zoom  Zoom out
  << Topic >>  | Contents | Index             |<   <<    Page       >>   >|  

Bar-Ilan University Press - 965-226-253-6

 Special Access Code:

 Other related titles:
A World Hidden in the Dimensions of Time  עולם נסתר בממדי הזמןA World Hidden in the Dimensions of Time עולם נסתר בממדי הזמן
Amulets Properties and Rationalism in Medieval Jewish Thought  קמיעות, סגולות ושכלתנות בהגות היהודית בימי הבינייםAmulets Properties and Rationalism in Medieval Jewish Thought קמיעות, סגולות ושכלתנות בהגות היהודית בימי הביניים
Philosophic MysticismPhilosophic Mysticism
Scroll of Secrets  מגילת סתריםScroll of Secrets מגילת סתרים

 Already viewed books:
Contradiction and Concealment Stirah veHastara  סתירה והסתרה בהגות היהודית בימי הבינייםContradiction and Concealment Stirah veHastara סתירה והסתרה בהגות היהודית בימי הביניים