Bar-Ilan University Press


 View book pages:
 Buy this book:
  Bar Ilan University Press
  
| 266 הוצג

EnglishHebrew
by Dov Schwartz דב שוורץ
| 266 הוצג ההמון כקבוצה שלעולם לא תבין את האמתות: אמנם אשר לא ראו אור כלל אפילו יום אחד, אבל הם בלילה יגששו, והם אשר נאמר בהם ׳לא ידעו ולא יבינו בחשכה יתהלכו׳( תהלים פב, ה), ונעלם מהם האמת כולו, עם חוזק הראותו, כמו שאמר בהם ׳ועתה לא ראו אור בהיר הוא בשחקים׳(  איוב לז, כא), והם המון העם, אין מבוא לזוכרם הנה בזה המאמר. 17 וזו דוגמה בלבד. באחת: להמון יש ׳שעור הבנתם וחולשת ציורם׳  בסוגיות לוגיות ופיסיקליות, והשלם תופס אותן סוגיות ׳על עניין אחר׳( שם). 18  הרמב״ם העמיד על גישות שיש להסתירן  מההמון, והבהיר דעתו זו הן בהקדמת המורה והן בחיבורים אחרים. 19  כזכור, מחשבת הרמב״ם היא ציר התייחסות חשוב ומרכזי של רוב כתבי הפילוסופיה היהודית בפרט  וההגות היהודית בכלל עד לגירוש ספרד ואף שנים רבות אחרי הגירוש. 20  צא וראה: האזוטריקן יודע שחז״ל כבר אמרו כי אין מיתה בלא חטא ואין ייסורין בלא עוון: אך הוא יאמר: ׳אבל מה שאמר הרב [ = הרמב״ם] הוא כפי המפורסם מהחכמים  וכפי דרשם להמון, אבל באמתות יש מיתה בלא חטא ויש יסורין בלא עון׳. 21 וזו  דוגמה אחת מני רבות לתפיסה בדבר מסורת אזוטרית בעלת מסרים שונים לשלמים ולהמון. לפיכך ההנחה העולה מפרקי החיבור שלפנינו היא, שבמקרים רבים האמת הנמסרת להמון איננה זהה לאמת הפילוסופית. ובוודאי קביעות אלו תקפות ביחס לפרשנות שמרנית לכתבים אזוטריים, שהמסרים החבויים שלהם שונים מהמסרים הגלויים. מן הראוי לציין, כי יש גישות מחקריות המתייחסות להגות של ימי הביניים מתוך נקודת מוצא דיאלקטית. גישות אלו מושפעות מההרמנויטיקה המודרנית 17 הקדמת המורה, מהדורת אבן שמואל, עמי ז. 18 הקדמת המורה, עמי ח( במקור ׳מעאני  אכ׳ר׳, מהדורת מונק ויואל, עמי 5 שו׳ 18 : מ׳ שורץ תרגם ׳משמעות אחרת׳). 19 גישה זו הופנמה לאחר הרמב״ם,  ואף הוגים אחרים עוסקים בהבחנה בין ההמון לשלמים. ראה למשל שוורץ, ישן בקנקן חדש ( לעיל הערה 4 ), עמי 57- 56 : הנ״ל, ׳״משרת משה״ לר׳ קלונימוס׳,  קבץ על יד, סדרה חדשה, יד( תשנ״ח), עמי 323- 322 והערה 102 שם. 20 ראה לעיל במבוא. 21 שבת נה ע״א- ע״ב: ויקרא  רבה לז, א, מהדורת מרגליות, עמי תתנה ( באפרט): קהלת רבה ה, ב: פירוש מורה הנבוכים ( ג, יז) לר׳  שם טוב בן יוסף אבן שם טוב ( מורה הנבוכים עם פירושים, ג, דף כה ע״א). Chapter Home  | TOC  | Index u u u u u

Zoom in  zoom  Zoom out
  << Topic >>  | Contents | Index             |<   <<    Page       >>   >|  
| 266 הוצג ההמון כקבוצה שלעולם לא תבין את האמתות: אמנם אשר לא ראו אור כלל אפילו יום אחד, אבל הם בלילה יגששו, והם אשר נאמר בהם ׳לא ידעו ולא יבינו בחשכה יתהלכו׳( תהלים פב, ה), ונעלם מהם האמת כולו, עם חוזק הראותו, כמו שאמר בהם ׳ועתה לא ראו אור בהיר הוא בשחקים׳( איוב לז, כא), והם המון העם, אין מבוא לזוכרם הנה בזה המאמר. 17 וזו דוגמה בלבד. באחת: להמון יש ׳שעור הבנתם וחולשת ציורם׳ בסוגיות לוגיות ופיסיקליות, והשלם תופס אותן סוגיות ׳על עניין אחר׳( שם). 18 הרמב״ם העמיד על גישות שיש להסתירן מההמון, והבהיר דעתו זו הן בהקדמת המורה והן בחיבורים אחרים. 19 כזכור, מחשבת הרמב״ם היא ציר התייחסות חשוב ומרכזי של רוב כתבי הפילוסופיה היהודית בפרט וההגות היהודית בכלל עד לגירוש ספרד ואף שנים רבות אחרי הגירוש. 20 צא וראה: האזוטריקן יודע שחז״ל כבר אמרו כי אין מיתה בלא חטא ואין ייסורין בלא עוון: אך הוא יאמר: ׳אבל מה שאמר הרב [ = הרמב״ם] הוא כפי המפורסם מהחכמים וכפי דרשם להמון, אבל באמתות יש מיתה בלא חטא ויש יסורין בלא עון׳. 21 וזו דוגמה אחת מני רבות לתפיסה בדבר מסורת אזוטרית בעלת מסרים שונים לשלמים ולהמון. לפיכך ההנחה העולה מפרקי החיבור שלפנינו היא, שבמקרים רבים האמת הנמסרת להמון איננה זהה לאמת הפילוסופית. ובוודאי קביעות אלו תקפות ביחס לפרשנות שמרנית לכתבים אזוטריים, שהמסרים החבויים שלהם שונים מהמסרים הגלויים. מן הראוי לציין, כי יש גישות מחקריות המתייחסות להגות של ימי הביניים מתוך נקודת מוצא דיאלקטית. גישות אלו מושפעות מההרמנויטיקה המודרנית 17 הקדמת המורה, מהדורת אבן שמואל, עמי ז. 18 הקדמת המורה, עמי ח( במקור ׳מעאני אכ׳ר׳, מהדורת מונק ויואל, עמי 5 שו׳ 18 : מ׳ שורץ תרגם ׳משמעות אחרת׳). 19 גישה זו הופנמה לאחר הרמב״ם, ואף הוגים אחרים עוסקים בהבחנה בין ההמון לשלמים. ראה למשל שוורץ, ישן בקנקן חדש ( לעיל הערה 4 ), עמי 57- 56 : הנ״ל, ׳״משרת משה״ לר׳ קלונימוס׳, קבץ על יד, סדרה חדשה, יד( תשנ״ח), עמי 323- 322 והערה 102 שם. 20 ראה לעיל במבוא. 21 שבת נה ע״א- ע״ב: ויקרא רבה לז, א, מהדורת מרגליות, עמי תתנה ( באפרט): קהלת רבה ה, ב: פירוש מורה הנבוכים ( ג, יז) לר׳ שם טוב בן יוסף אבן שם טוב ( מורה הנבוכים עם פירושים, ג, דף כה ע״א). << Chapter >> Home | TOC | Index u u u u u
Zoom in  zoom  Zoom out
  << Topic >>  | Contents | Index             |<   <<    Page       >>   >|  

Bar-Ilan University Press - 965-226-253-6

 Special Access Code:

 Other related titles:
A World Hidden in the Dimensions of Time  עולם נסתר בממדי הזמןA World Hidden in the Dimensions of Time עולם נסתר בממדי הזמן
Amulets Properties and Rationalism in Medieval Jewish Thought  קמיעות, סגולות ושכלתנות בהגות היהודית בימי הבינייםAmulets Properties and Rationalism in Medieval Jewish Thought קמיעות, סגולות ושכלתנות בהגות היהודית בימי הביניים
Philosophic MysticismPhilosophic Mysticism
Scroll of Secrets  מגילת סתריםScroll of Secrets מגילת סתרים

 Already viewed books:
Contradiction and Concealment Stirah veHastara  סתירה והסתרה בהגות היהודית בימי הבינייםContradiction and Concealment Stirah veHastara סתירה והסתרה בהגות היהודית בימי הביניים