Bar-Ilan University Press


 View book pages:
 Buy this book:
  Bar Ilan University Press
  
חקר

EnglishHebrew
by Dov Schwartz דב שוורץ
חקר הכתיבה האזוטרית — לאן׳ | 265זו. 14 ייתכן  באותה מידה שדווקא המסורת האריסטוטלית היא המוצנעת מחמת דבקותו המופלגת של פלקירה בה, אף במקרים שהיא סותרת לכאורה את דת ההתגלות. מהי האמת ההיסטורית האחת והיחידה? האומנם יש אמת כזו? מסתבר שהאירוע ההיסטורי־ התרבותי הוא רב אנפץ, ואיננו ניתן לרדוקציה על פי קריטריון זה או אחר. יתר על כן: גם מיפוי תולדות הרעיונות על פי קריטריון בודד, כגון הכתיבה האזוטרית, מניב תוצאות שונות ואף סותרות. הבדל בין אמת פילוסופית לאמת המונית [?] הנחה נוספת המובלעת בפרקי החיבור הייתה, שהמסר האזוטרי שונה מהמסר האקזוטרי. היו הוגים בימי הביניים שטענו, כי אין הבדל בין האמת הפילוסופית לאמת שההמון שומע מנביאיו. אבן רשד טען, למשל, שההבדל נעוץ בכך שהפילוסופים מגיעים לאמת בדרך דמונסטרטיבית ואילו ההמון מגיע אליה בדרך של רטוריקה;  ויש חוקרים שבחרו לקבל את דבריו במלואם, ככתבםוכלשונם. 15  אולם דומה שהמציאות מציגה את ההכללה הגורפת שבאמירות אלה כמסופקת. ייתכן שיש אמתות שההמון יכול לעמוד עליהן ממש כמו הפילוסופים; אולם ניתן להניח שאבן רשד סבר, כי יש תפיסות שההמון איננו מסוגל כלל להבינן או שתפגענה באמונתו וביציבותו כמאמין וכשומר חוק. כל כך מפני שאבן רשד עצמו הביע דעות רדיקליות ביותר בפרשנותו העקיבה לכתבים האריסטוטליים, בניגוד למונוגרפיות  ולכתבי פולמוס שחיבר( כמו פצל אלמקאל, תהאפת אלתהאפת). 16 הספקות באשר ליכולתו של ההמון לתפוס את האמת נעדרים מן המחשבה היהודית החל בהופעתו של הרמב״ם. במשל הברקים שבפתיחת מורה הנבוכים J. Shatzmiller,  In Search of the Book of Figures: Medicine and 14 ראה במיוחד - 1982) 7/ 8 383- 407 : י׳ שצמילר, ׳צורת אריה לכליות והמחלוקת על לימודי החכמות .1983), pp בראשית המאה הי״ד׳, בתוך מ׳ אידל, ז׳ הרד וא׳ שביד( עורכים), ספר היובל לשלמה.  פינס, ירושלים תש״ן, ב, עמי 408- 397 O. Leaman, An Introduction to Medieval  Islamic Philosophy, Cambridge 15 ראה 1985 . לימן אף ה תעד לדרך קריאתו של  שטראוס במורה הנבוכים. ראה , pp. 184- 185Leaman,  Moses Maimonides, London 1990 B. s. 16 עם זאת אפשר שגם בכתביו אלה שמר אבן רשד על המומנט  האזוטרי. ראה למשל 20- 22 . Kogan, Averroes and the Metaphysics of Causation, Albany 1985, Chapter Home  | TOC  | Index u u u

Zoom in  zoom  Zoom out
  << Topic >>  | Contents | Index             |<   <<    Page       >>   >|  
חקר הכתיבה האזוטרית — לאן׳ | 265 זו. 14 ייתכן באותה מידה שדווקא המסורת האריסטוטלית היא המוצנעת מחמת דבקותו המופלגת של פלקירה בה, אף במקרים שהיא סותרת לכאורה את דת ההתגלות. מהי האמת ההיסטורית האחת והיחידה? האומנם יש אמת כזו? מסתבר שהאירוע ההיסטורי־ התרבותי הוא רב אנפץ, ואיננו ניתן לרדוקציה על פי קריטריון זה או אחר. יתר על כן: גם מיפוי תולדות הרעיונות על פי קריטריון בודד, כגון הכתיבה האזוטרית, מניב תוצאות שונות ואף סותרות. הבדל בין אמת פילוסופית לאמת המונית [?] הנחה נוספת המובלעת בפרקי החיבור הייתה, שהמסר האזוטרי שונה מהמסר האקזוטרי. היו הוגים בימי הביניים שטענו, כי אין הבדל בין האמת הפילוסופית לאמת שההמון שומע מנביאיו. אבן רשד טען, למשל, שההבדל נעוץ בכך שהפילוסופים מגיעים לאמת בדרך דמונסטרטיבית ואילו ההמון מגיע אליה בדרך של רטוריקה; ויש חוקרים שבחרו לקבל את דבריו במלואם, ככתבם וכלשונם. 15 אולם דומה שהמציאות מציגה את ההכללה הגורפת שבאמירות אלה כמסופקת. ייתכן שיש אמתות שההמון יכול לעמוד עליהן ממש כמו הפילוסופים; אולם ניתן להניח שאבן רשד סבר, כי יש תפיסות שההמון איננו מסוגל כלל להבינן או שתפגענה באמונתו וביציבותו כמאמין וכשומר חוק. כל כך מפני שאבן רשד עצמו הביע דעות רדיקליות ביותר בפרשנותו העקיבה לכתבים האריסטוטליים, בניגוד למונוגרפיות ולכתבי פולמוס שחיבר( כמו פצל אלמקאל, תהאפת אלתהאפת). 16 הספקות באשר ליכולתו של ההמון לתפוס את האמת נעדרים מן המחשבה היהודית החל בהופעתו של הרמב״ם. במשל הברקים שבפתיחת מורה הנבוכים J. Shatzmiller, ' In Search of the Book of Figures: Medicine and 14 ראה במיוחד - 1982) 7/ 8 383- 407 : י׳ שצמילר, ׳צורת אריה לכליות והמחלוקת על לימודי החכמות .1983), pp בראשית המאה הי״ד׳, בתוך מ׳ אידל, ז׳ הרד וא׳ שביד( עורכים), ספר היובל לשלמה . פינס, ירושלים תש״ן, ב, עמי 408- 397 O. Leaman, An Introduction to Medieval Islamic Philosophy, Cambridge 15 ראה 1985 . לימן אף ה תעד לדרך קריאתו של שטראוס במורה הנבוכים. ראה , pp. 184- 185 Leaman, Moses Maimonides, London 1990 B. s. 16 עם זאת אפשר שגם בכתביו אלה שמר אבן רשד על המומנט האזוטרי. ראה למשל 20- 22 . Kogan, Averroes and the Metaphysics of Causation, Albany 1985, << Chapter >> Home | TOC | Index u u u
Zoom in  zoom  Zoom out
  << Topic >>  | Contents | Index             |<   <<    Page       >>   >|  

Bar-Ilan University Press - 965-226-253-6

 Special Access Code:

 Other related titles:
A World Hidden in the Dimensions of Time  עולם נסתר בממדי הזמןA World Hidden in the Dimensions of Time עולם נסתר בממדי הזמן
Amulets Properties and Rationalism in Medieval Jewish Thought  קמיעות, סגולות ושכלתנות בהגות היהודית בימי הבינייםAmulets Properties and Rationalism in Medieval Jewish Thought קמיעות, סגולות ושכלתנות בהגות היהודית בימי הביניים
Philosophic MysticismPhilosophic Mysticism
Scroll of Secrets  מגילת סתריםScroll of Secrets מגילת סתרים

 Already viewed books:
Contradiction and Concealment Stirah veHastara  סתירה והסתרה בהגות היהודית בימי הבינייםContradiction and Concealment Stirah veHastara סתירה והסתרה בהגות היהודית בימי הביניים