Bar-Ilan University Press


 View book pages:
 Buy this book:
  Bar Ilan University Press
  
גישות

EnglishHebrew
by Dov Schwartz דב שוורץ
גישות פדגוגיות לסוגיות אזוטריות | 255 דברו בהם היונים׳, 108  וכך אמנם נקבע במסמרות בכתבי החרם. 109  השכלתנים לעומתם הבליטו את הצדדים התאולוגיים  החיוביים שבכתבי נכרים, כפי שניכר מתגובתו של ר׳ מנחם המאירי. 110 נסיגה נוספת בעמדת השמרנים ניתן לראות, למשל, בהבהרתו המפורשת של בתשובתו לאבא מארי, שחיפש ( Carpentras) ר׳ מרדכי בן יצחק מקרפנטרס תמיכה בעמדתו בעקבות פרשת החרם. לפי מרדכי בן יצחק ושאר סיעת השמרנים החרם חל אך ורק על לימוד תחומי הפיסיקה והמטאפיסיקה, ולא על ׳ספרי הדבר [ = לוגיקה]  וספרי הלמודים [ = חכמות החישוב] ותכונת הגלגלים [ = אסטרונומיה] ׳. 111  וכידוע, מדע הרפואה מלכתחילה לא נכנס בגדרי האיסור. ריכוך העמדה השמרנית היה אפוא מהותי. בראשית ההתכתבות יצאו אבא מארי והרשב״א נגד לימוד מורה הנבוכים וההתפלספות בגיל הנערות, ובהמשכה נסוגו, והחרימו רק את העיסוק הטכני של הפיסיקה והמטאפיסיקה מתוך כתבי הפילוסופים שאינם בני ברית ומתרגומיהם. ריכוך העמדה הודגש  היטב גם במכתבו של ר׳ שמעון בן יוסף, מתומכי העמדה השמרנית. 112 לבסוף יש לשוב ולהזכיר, כי שני הצדדים בוויכוח הדגישו כי סדר הלימוד הראוי, הכולל לימוד תורה ולאחר מכן, או סימולטנית, עיסוק מאוזן בחכמות, נועד בסופו של דבר ללימוד חכמת האלוהות, ובלשון הרשב״א לעיסוק בפרק 108 שם, ב, עמי תרצח, שו׳ 12 ( דברי הרשב״א). בנקודה זו ניתן לראות שוני מסוים בין עמדת אבא מארי, שהפגין פתיחות כלשהי, ובין הרשב״א, שקיבל פתיחות זו כמי שכפא 1 שד. הרשב״א מצדו היה מונע כל מגע בין ההתפלספות ובין תורת הסוד, וכאן נכנע לאותה פתיחות, שיש שיראו בה מאפיין של התרבות היהודית הפרובנסלית בשלהי ימי הביניים, ואכמ״ל. וראה מ׳ הלברטל, בין תורה לחכמה: רבי מנחם  המאירי.  ובעלי ההלכה המיימונים בפרובנס, ירושלים תש״ס, עמי 180- 152 109 ראה למשל שם, ב, עמי  תשכג, שו׳ 15- 14 . ובהבהרת הרשב״א וסיעתו שם,.  עמי תשמג, שו׳ 44- 43 110 ׳גם ספרי היונים בעצמם המועתקים  אצלנו מפני חכמי ישראל שלמים הם אתנו בכל מיני הפנות המושכלות, במציאותו ית׳ ופשיטות אחדותו  מכל צד והיותו משולל מכל .( גשמות ונפרד מכל דמות׳( חשן משפט, עמי 158.  111 מנחת קנאות, ב, עמי תשצג, שו׳ 79- 78 . וראה שם, עמי  תתנז, שו׳ 55- 54 112 ׳בשאר החכמות לא פשטה גזרתם רק בשתים, ויונים בלבד חלו בה ידים׳( חשן משפט, G. Stern, Menahem Ha- Meiri and the Second עמי 149 ). והשווה עוד Controversy over Philosophy, PhD Thesis, Harvard University, Cambridge, 194- 202 . MA 1995, Chapter Home  | TOC  | Index u u u u u

Zoom in  zoom  Zoom out
  << Topic >>  | Contents | Index             |<   <<    Page       >>   >|  
גישות פדגוגיות לסוגיות אזוטריות | 255 דברו בהם היונים׳, 108 וכך אמנם נקבע במסמרות בכתבי החרם. 109 השכלתנים לעומתם הבליטו את הצדדים התאולוגיים החיוביים שבכתבי נכרים, כפי שניכר מתגובתו של ר׳ מנחם המאירי. 110 נסיגה נוספת בעמדת השמרנים ניתן לראות, למשל, בהבהרתו המפורשת של בתשובתו לאבא מארי, שחיפש ( Carpentras) ר׳ מרדכי בן יצחק מקרפנטרס תמיכה בעמדתו בעקבות פרשת החרם. לפי מרדכי בן יצחק ושאר סיעת השמרנים החרם חל אך ורק על לימוד תחומי הפיסיקה והמטאפיסיקה, ולא על ׳ספרי הדבר [ = לוגיקה] וספרי הלמודים [ = חכמות החישוב] ותכונת הגלגלים [ = אסטרונומיה] ׳. 111 וכידוע, מדע הרפואה מלכתחילה לא נכנס בגדרי האיסור. ריכוך העמדה השמרנית היה אפוא מהותי. בראשית ההתכתבות יצאו אבא מארי והרשב״א נגד לימוד מורה הנבוכים וההתפלספות בגיל הנערות, ובהמשכה נסוגו, והחרימו רק את העיסוק הטכני של הפיסיקה והמטאפיסיקה מתוך כתבי הפילוסופים שאינם בני ברית ומתרגומיהם. ריכוך העמדה הודגש היטב גם במכתבו של ר׳ שמעון בן יוסף, מתומכי העמדה השמרנית. 112 לבסוף יש לשוב ולהזכיר, כי שני הצדדים בוויכוח הדגישו כי סדר הלימוד הראוי, הכולל לימוד תורה ולאחר מכן, או סימולטנית, עיסוק מאוזן בחכמות, נועד בסופו של דבר ללימוד חכמת האלוהות, ובלשון הרשב״א לעיסוק בפרק 108 שם, ב, עמי תרצח, שו׳ 12 ( דברי הרשב״א). בנקודה זו ניתן לראות שוני מסוים בין עמדת אבא מארי, שהפגין פתיחות כלשהי, ובין הרשב״א, שקיבל פתיחות זו כמי שכפא 1 שד. הרשב״א מצדו היה מונע כל מגע בין ההתפלספות ובין תורת הסוד, וכאן נכנע לאותה פתיחות, שיש שיראו בה מאפיין של התרבות היהודית הפרובנסלית בשלהי ימי הביניים, ואכמ״ל. וראה מ׳ הלברטל, בין תורה לחכמה: רבי מנחם המאירי . ובעלי ההלכה המיימונים בפרובנס, ירושלים תש״ס, עמי 180- 152 109 ראה למשל שם, ב, עמי תשכג, שו׳ 15- 14 . ובהבהרת הרשב״א וסיעתו שם, . עמי תשמג, שו׳ 44- 43 110 ׳גם ספרי היונים בעצמם המועתקים אצלנו מפני חכמי ישראל שלמים הם אתנו בכל מיני הפנות המושכלות, במציאותו ית׳ ופשיטות אחדותו מכל צד והיותו משולל מכל .( גשמות ונפרד מכל דמות׳( חשן משפט, עמי 158 . 111 מנחת קנאות, ב, עמי תשצג, שו׳ 79- 78 . וראה שם, עמי תתנז, שו׳ 55- 54 112 ׳בשאר החכמות לא פשטה גזרתם רק בשתים, ויונים בלבד חלו בה ידים׳( חשן משפט, G. Stern, Menahem Ha- Meiri and the Second עמי 149 ). והשווה עוד Controversy over Philosophy, PhD Thesis, Harvard University, Cambridge, 194- 202 . MA 1995, << Chapter >> Home | TOC | Index u u u u u
Zoom in  zoom  Zoom out
  << Topic >>  | Contents | Index             |<   <<    Page       >>   >|  

Bar-Ilan University Press - 965-226-253-6

 Special Access Code:

 Other related titles:
A World Hidden in the Dimensions of Time  עולם נסתר בממדי הזמןA World Hidden in the Dimensions of Time עולם נסתר בממדי הזמן
Amulets Properties and Rationalism in Medieval Jewish Thought  קמיעות, סגולות ושכלתנות בהגות היהודית בימי הבינייםAmulets Properties and Rationalism in Medieval Jewish Thought קמיעות, סגולות ושכלתנות בהגות היהודית בימי הביניים
Philosophic MysticismPhilosophic Mysticism
Scroll of Secrets  מגילת סתריםScroll of Secrets מגילת סתרים

 Already viewed books:
Contradiction and Concealment Stirah veHastara  סתירה והסתרה בהגות היהודית בימי הבינייםContradiction and Concealment Stirah veHastara סתירה והסתרה בהגות היהודית בימי הביניים