Bar-Ilan University Press


 View book pages:
 Buy this book:
  Bar Ilan University Press
  
| 10 R7 והאמת

EnglishHebrew
by Dov Schwartz דב שוורץ
| 10 R7 והאמת יורה דרכו, כי  חתימת המרכבה היה בשפע הנשפע מאת הש״י, ולכן סיים הרב באומרו כמראה הקשת אשר יהיה בענן( יחזקאל א,  כח), 88 כן סיים הרב אלו הפרקים שהם הקדמה למעשה מרכבה בשפע. 89 מסתבר כי שם טוב הוטרד לא רק מבעיית סדר הפרקים יב- יג, אלא מהעובדה שתכניהם אינם עולים בקנה אחד. התפיסה הנאופלטונית של ההאצלה מציגה את המציאות כמתחייבת מן האל בתהליך הנביעה. בתפיסה הקלסית של ההאצלה אין מקום לרצון או לנקודה זמנית התחלתית. לעומת זאת תפיסת הבריאה המוצגת בשם ׳מי שיאמין תורת משה רבינו ע״ה׳ היא תפיסה אקטיבית ורצונית של בריאה בנקודת  זמן ראשונית. פתרון רווח הוא ייחוס תפיסה של האצלה רצונית לרמב״ם. 90 מדען  כשם טוב, גם אם לא מקורי או בעל תנופה, 91 87 ראה פירוש אבן עזרא למשלי ט,  א! י׳ דודזון, אוצר המשלים והפתגמים, ירושלים.  תשל״ט, עמי 45 מס׳ 638 88 שם טוב כיוון למורה ג, ז ושם  כתב: ׳וכמו שהדת הקשת הוא טבעי כן הדת הנבואה, והוא נמשך אל היות האיש מוכן כי לא ימנע מלמעלה, והבן זה כי זה סותר למה שהניח בדעתו בנבואה, אלא שהוא הנה כפי סבות הסתירה, והיא הסבה השביעית׳( ג, דף ט ע״ב). ההסבר המטאורולוגי לתופעת הקשת מציג אותה כטבעית לחלוטין, וכך אכן יש להתייחס לנבואה. כלומר השפע האלוהי הנשפע על הנביאים ומעניק להם את חזיתותיהם הוא תמידי, ואין לו מניעה. לעיל ראינו ששם טוב סבור כי לדעת הרמב״ם אין מניעת נבואה ממי שראוי לה, וכי דבריו האחרים נועדו להסתיר את צידודו בדעה הפילוסופית על הנבואה. במובאה כאן קישר את השפע הנבואי להאצלת העולם בכללו, כלומר לסוגיית הבריאה. אף ההאצלה האלוהית היא תמידית, ואין לה מניעה שתציין התחלה או סוף. שם טוב טען אפוא,  כי הרמב״ם הציג מערכת רמיזות השבות בסופו של דבר לקדמות העולם. A. L. ivry, Providence,  Divine 89 פירוש המורה ב, יב ( ב, דף כט ע״ב). וראה Omniscience, and Possibility:  The Case of Maimonides, in Maimonides: A Collection of Critical Essays ( n. 76 above), pp. 179- 181 90 ראה למשל י״י גוטמן, הפילוסופיה של היהדות, ירושלים תשי״א, עמי 157 . שידוךההאצלה לרצון  חופשי הפועל בנקודת זמן נעשה ליסוד מהותי של תפיסות קבליות רבות. 91 שם טוב נמנה  עם השמתים, וביטל את התקפותיו של קרשקש על המדע האריסטוטלי. ראה א׳ רביצקי, דרשת הפסח לר׳ חסדאי קרשקש ומחקרים במשנתו הפילוסופית, ירושלים תשמ״ט, עמי 14 . מדי פעם גילה חוש ביקורתי היסטורי וטקסטואלי, כמו הקביעה המנוגדת לדברי הרמב״ם ׳והנה לא ידעתי באיזה מקום אמר אריסטו שלא יתחייב מהשם חיוב ראשון אלא שכל אחד פשוט׳( הפירוש למורה ב, כב! ב, דף מז ע״ב). D. Schwartz,  Divine Immanence in Medieval Jewish והשווה לדיון להלן. ראה Chapter Home  | TOC  | Index u u u u

Zoom in  zoom  Zoom out
  << Topic >>  | Contents | Index             |<   <<    Page       >>   >|  
| 10 R7 והאמת יורה דרכו, כי חתימת המרכבה היה בשפע הנשפע מאת הש״י, ולכן סיים הרב באומרו כמראה הקשת אשר יהיה בענן( יחזקאל א, כח), 88 כן סיים הרב אלו הפרקים שהם הקדמה למעשה מרכבה בשפע. 89 מסתבר כי שם טוב הוטרד לא רק מבעיית סדר הפרקים יב- יג, אלא מהעובדה שתכניהם אינם עולים בקנה אחד. התפיסה הנאופלטונית של ההאצלה מציגה את המציאות כמתחייבת מן האל בתהליך הנביעה. בתפיסה הקלסית של ההאצלה אין מקום לרצון או לנקודה זמנית התחלתית. לעומת זאת תפיסת הבריאה המוצגת בשם ׳מי שיאמין תורת משה רבינו ע״ה׳ היא תפיסה אקטיבית ורצונית של בריאה בנקודת זמן ראשונית. פתרון רווח הוא ייחוס תפיסה של האצלה רצונית לרמב״ם. 90 מדען כשם טוב, גם אם לא מקורי או בעל תנופה, 91 87 ראה פירוש אבן עזרא למשלי ט, א! י׳ דודזון, אוצר המשלים והפתגמים, ירושלים . תשל״ט, עמי 45 מס׳ 638 88 שם טוב כיוון למורה ג, ז ושם כתב: ׳וכמו שהדת הקשת הוא טבעי כן הדת הנבואה, והוא נמשך אל היות האיש מוכן כי לא ימנע מלמעלה, והבן זה כי זה סותר למה שהניח בדעתו בנבואה, אלא שהוא הנה כפי סבות הסתירה, והיא הסבה השביעית׳( ג, דף ט ע״ב). ההסבר המטאורולוגי לתופעת הקשת מציג אותה כטבעית לחלוטין, וכך אכן יש להתייחס לנבואה. כלומר השפע האלוהי הנשפע על הנביאים ומעניק להם את חזיתותיהם הוא תמידי, ואין לו מניעה. לעיל ראינו ששם טוב סבור כי לדעת הרמב״ם אין מניעת נבואה ממי שראוי לה, וכי דבריו האחרים נועדו להסתיר את צידודו בדעה הפילוסופית על הנבואה. במובאה כאן קישר את השפע הנבואי להאצלת העולם בכללו, כלומר לסוגיית הבריאה. אף ההאצלה האלוהית היא תמידית, ואין לה מניעה שתציין התחלה או סוף. שם טוב טען אפוא, כי הרמב״ם הציג מערכת רמיזות השבות בסופו של דבר לקדמות העולם. A. L. ivry, ' Providence, Divine 89 פירוש המורה ב, יב ( ב, דף כט ע״ב). וראה Omniscience, and Possibility: The Case of Maimonides', in Maimonides: A Collection of Critical Essays ( n. 76 above), pp. 179- 181 90 ראה למשל י״י גוטמן, הפילוסופיה של היהדות, ירושלים תשי״א, עמי 157 . שידוך ההאצלה לרצון חופשי הפועל בנקודת זמן נעשה ליסוד מהותי של תפיסות קבליות רבות. 91 שם טוב נמנה עם השמתים, וביטל את התקפותיו של קרשקש על המדע האריסטוטלי. ראה א׳ רביצקי, דרשת הפסח לר׳ חסדאי קרשקש ומחקרים במשנתו הפילוסופית, ירושלים תשמ״ט, עמי 14 . מדי פעם גילה חוש ביקורתי היסטורי וטקסטואלי, כמו הקביעה המנוגדת לדברי הרמב״ם ׳והנה לא ידעתי באיזה מקום אמר אריסטו שלא יתחייב מהשם חיוב ראשון אלא שכל אחד פשוט׳( הפירוש למורה ב, כב! ב, דף מז ע״ב). D. Schwartz, ' Divine Immanence in Medieval Jewish והשווה לדיון להלן. ראה << Chapter >> Home | TOC | Index u u u u
Zoom in  zoom  Zoom out
  << Topic >>  | Contents | Index             |<   <<    Page       >>   >|  

Bar-Ilan University Press - 965-226-253-6

 Special Access Code:

 Other related titles:
A World Hidden in the Dimensions of Time  עולם נסתר בממדי הזמןA World Hidden in the Dimensions of Time עולם נסתר בממדי הזמן
Amulets Properties and Rationalism in Medieval Jewish Thought  קמיעות, סגולות ושכלתנות בהגות היהודית בימי הבינייםAmulets Properties and Rationalism in Medieval Jewish Thought קמיעות, סגולות ושכלתנות בהגות היהודית בימי הביניים
Philosophic MysticismPhilosophic Mysticism
Scroll of Secrets  מגילת סתריםScroll of Secrets מגילת סתרים

 Already viewed books:
Contradiction and Concealment Stirah veHastara  סתירה והסתרה בהגות היהודית בימי הבינייםContradiction and Concealment Stirah veHastara סתירה והסתרה בהגות היהודית בימי הביניים