Bar-Ilan University Press


 View book pages:
 Buy this book:
  Bar Ilan University Press
  
Contradiction and Concealment Stirah veHastara סתירה והסתרה בהגות היהודית בימי הביניים

EnglishHebrew
by Dov Schwartz דב שוורץ

Bibliographic information

TitleContradiction and Concealment Stirah veHastara סתירה והסתרה בהגות היהודית בימי הביניים
AuthorDov Schwartz דב שוורץ
PublisherBar-Ilan University Press
Publication Date2002
SubjectJudaica Philosophy
Pages355


Description 

The book discusses the problem of esoteric teaching in medieval rationalism. It interprets medieval Jewish philosophy in the light of intentional contradictions found in books written by medieval philosophers. הספר שלפנינו בוחן את הכתיבה האזוטרית, כפי שהיא מופיעה ב`תחנות` שונות בהגות היהודית בימי הביניים. המחבר פורס את מגוון האפשרויות והפרשנויות של סוגה זו של כתיבה מצפינה החל במאה ה12- (הרמב``ם ור` יהודה הלוי כהוגים המרכזיים, אבן גבירול, אבן עזרא והרלב``ג) עד למאה ה15- (יוסף אלבו ושם טוב בן יוסף) מנסה לפענח את פשרה, מטרותיה ופרשנויותיה, ולהציגה כמשקפת את הגות ימי הביניים בכללותה, וכמסייעת להבנתה של הגות זו, מן ההיבט ההיסטורי והרעיוני. הספר מנתח תופעות שונות של כתיבה מצפינה ועומד על הצגת דעות הסותרות זו את זו ועל טכניקות נוספות, כגון מילים מנחות ושימוש בהערות. כתיבה כזו נועדה להצניע את הדעות האמתיות של הכותב, ולטשטש את הדיכוטומיה שבין רעיונות סותרים - כגון האמת המדעית מול ההתגלות מחשש לחשיפתן בציבורים מסוימים (הן `ההמון` חסר ההשכלה, הן תאולוגים ורבנים בעלי עמדה מנוגדת לזו של המחבר). לנוכח מרחב האופקים, חותם המחבר את ספרו בבחינה ביקורתית של עצם האפשרות למחקר היסטורי ופילוסופי אובייקטיבי .About the Author 

Dov Schwartz דב שוורץ ---

Prof. Dov Schwartz has published many books and articles on Jewish Thought throughout the ages. Former books published by Bar-Ilan University Press: Messianism in Medieval Jewish Thought (1997, 2nd ed. 2005); Astral Magic in Medieval Jewish Thought (1999); Contradiction and Concealment (2002); Amulets, Properties and Rationalism in Medieval Jewish Thought (2004). פרופ' דב שוורץ פרסם ספרים ומאמרים רבים במחשבה היהודית לדורותיה. ספריו הקודמים בהוצאת אוניברסיטת בר-אילן: הרעיון המשיחי בהגות היהודית בימי הביניים) תשנ"ז, מהדורה שנייה מורחבת תשס"ו) ; אסטרולוגיה ומגיה בהגות היהודית בימי הביניים ) תשנ"ט) ; סתירה והסתרה בהגות היהודית בימי הביניים (תשס"ב); קמיעות, סגולות ושכלתנות בהגות היהודית בימי הביניים) תשס"ד).
Contents 

מבוא

מבוא: כתיבה אזוטרית מהי? 11

    ; 16 כתיבה וסתירות 12 ; מניעים 15 ; בין יהדות לדתות אחרות         

; התאוריה של שטראוס 18 ; התפתחות כרונולוגית 24         

מבנה הדיון 26         

 

פרק ראשון: ר׳ שלמה אבן גבירול: ראשית 29

    מבנה המציאות 30 ; בנתיבי הפולמוס 35 ; אי־עקיבות או         

כוונה תחילהי 37 ; השפעה על הוגים אחרים 43         

 

פרק שני: ו׳ יהודה הלוי: קריאה אחות 45

    שמרנות מוצפנת 45 ; כוונה ומעשה 48 ; דחיית הפילוסוף         

והפילוסופים 57 ; התארים והבריאה 62 ; סיכום 67         

 

פרק שלישי: הרמב״ם: ריבוי פרשנויות 68

נבואת משה 69 ; התכלית 80 ; סיכום 103 ; נספח: תימוכין        

אפשריים לפרשנות הרדיקלית על נבואת משה 105        

 

פרק רביעי: בימי הוויכוחים במאה ה־ 13 : ר׳ שמואל אבן תבון, ר׳ שם טוב אבן פלקירה ור׳ קלמימוס 112

פרשנויות אזוטריות לבריאה 113 ; פרשנות אזוטרית        

להשגחה 126 ; סיכום 143        

 

פרק חמישי: הרלב״ג: סדר ואזוטריות 144

בין דעת חכמי התורה לדעת הפילוסוף 147 ; גישת אבן סינא        

; ואבן רשד 153 ; שקילות ( 1): נגד השיתוף ׳הגמור׳ 158        

שקילות ( 2): סיבה פעילה 164 ; דעת הרמב״ם כאמצעי        

; הוראה 166 ; השגחה וידיעה: המאמר הרביעי 170        

ידיעה ואונטולוגיה: המאמר החמישי 173 ; ריבוי בידיעה        

האלוהית: ויכוח עם אבן רשד 174 ; סיכום 179        

 

פרק שישי: ר׳ יוסף אלבו ור׳ שם טוב בן יוסף אבן שם טוגב: דמדומי האזוטריווג 182

חיקוי הרמב״ם 183 ; פרקי המרכבה כמפתח אזוטרי 196        

 

 פרק שביעי: גישות פדגוגיות לסוגיות אזוטריות: לימוד חכמת האלוהות 218

; קביעת המסגרת: הרמב״ם 220 ; סולם יעקב והלמידה 224        

 הסוגיה האזוטרית במסכת חגיגה 230 ; הרחבת היישום        

; הפרשני 238 ; בנתיבי הפולמוס: השלב הראשון 244        

בנתיבי הפולמוס: השלב השני 248 ; סיכום 256        

 

פרק שמיני: הקר הכתיבה האזוטרית לאן ? 258

; כפל של הצנעה 258 ; סוגיות והקשרים אזוטריים 259        

היעדר הכרעה 262 ; הבדל בין אמת פילוסופית לאמת       

המונית [י] 265 ; שמרנות ופרשנות פתוחה 267       

 

נספה: המאמר בביאור ההתחלה החומרית לר׳ שם טוב בן יוסף אבן שם טוב 273

 

ביבליוגרפיה 319

 

335 מפתחות

מפתח אישים 335 ; מפתח עניינים 343       
Other related titles: Bar Ilan University Press

A World Hidden in the Dimensions of Time  עולם נסתר בממדי הזמןA World Hidden in the Dimensions of Time עולם נסתר בממדי הזמן
Amulets Properties and Rationalism in Medieval Jewish Thought  קמיעות, סגולות ושכלתנות בהגות היהודית בימי הבינייםAmulets Properties and Rationalism in Medieval Jewish Thought קמיעות, סגולות ושכלתנות בהגות היהודית בימי הביניים
Philosophic MysticismPhilosophic Mysticism
Scroll of Secrets  מגילת סתריםScroll of Secrets מגילת סתרים

 Special Access Code:

 Other related titles:
A World Hidden in the Dimensions of Time  עולם נסתר בממדי הזמןA World Hidden in the Dimensions of Time עולם נסתר בממדי הזמן
Amulets Properties and Rationalism in Medieval Jewish Thought  קמיעות, סגולות ושכלתנות בהגות היהודית בימי הבינייםAmulets Properties and Rationalism in Medieval Jewish Thought קמיעות, סגולות ושכלתנות בהגות היהודית בימי הביניים
Philosophic MysticismPhilosophic Mysticism
Scroll of Secrets  מגילת סתריםScroll of Secrets מגילת סתרים

 Already viewed books:
Contradiction and Concealment Stirah veHastara  סתירה והסתרה בהגות היהודית בימי הבינייםContradiction and Concealment Stirah veHastara סתירה והסתרה בהגות היהודית בימי הביניים