The Hebrew University Magnes Press


 View book pages:
 Buy this book:
  The Hebrew University Magnes Press
  
ÌÈ 

EnglishHebrew
by ישראל קנוהל
ÌÈ  ÈÈ  Ú‰ ÔΠ˙1 ‡  · Ó 9 Ú ¯ ‰ ˙ ÈÈÚ ·  ‡ ¯  · ‰ χ‰ : Ô ˘ ‡ ¯ ˜ ¯ Ù 24 ˙ ÂÂÓχ‰  ˙ ÂÈ  ÈÓ‰ , χ‰ : È  ˘ ˜ ¯ Ù 40 χ‰ Ô · ‰ ÈÓ : È ˘ ÈÏ ˘ ˜ ¯ Ù 54 ˙ È ˙ „ ‰ ˙ ‡  ˜ ‰ ˙ „ ω  χ‰ Ï ˘ ‚ ÂÂÈÊ : ÈÚÈ · ¯ ˜ ¯ Ù 63 ‰ ÈÚ ˘ È ˙ ‡  ·  · ÌÈ  Ù‰ ÏÙÎ : È ˘ ÈÓÁ ˜ ¯ Ù 93 ‰„ ˜ Ú‰ ¯ ÂÙÈÒ ·  · Âȇ ¯ ÙÒ · , ‰  ‰ Ή ˙ ¯  ˙ · ÌÈ  Ù‰ ÏÙÎ : È ˘ È ˘ ˜ ¯ Ù 114 ˘ „ ˜ Ó ‰ ˘ „ ˜ : ÈÚÈ · ˘ ˜ ¯ Ù 131 ‰ „ · Ú Ï ˘  ˙ · ‚ ˘ ‰  ÂÈ ¯ ÂÒÈÈ : È  ÈÓ ˘ ˜ ¯ Ù 143 ˙ ȇ ¯ ˜ Ó‰ ‰ ÎÙ‰ Ó‰ ˙ ÂÏ · ‚ :‰ ÓÈ ˙ Á 146 ˙  ˘   ‡ ‰ È · ‡  ÔÁÏÂÙ‰ „ ÒÈÈÓ , ÔÈ ˜ : ‡ ÁÙÒ  152  ÍÈ ˙ „ ÏÈ ÌÂȉ È  ‡ ‰ ˙ ‡ È  ·  : · ÁÙÒ  155 ‰ ÈÙ ¯ ‚ ÂÈÏ · È · 177 ˙  ¯  ˜ Ó Á ˙ ÙÓ 185 ÌÈ  ÈÈ  Ú Á ˙ ÙÓ

Zoom in  zoom  Zoom out
  << Topic >>  | Contents | Index             |<   <<    Page       >>   >|  
Zoom in  zoom  Zoom out
  << Topic >>  | Contents | Index             |<   <<    Page       >>   >|  

 Special Access Code:

 Already viewed books:
אמונות המקרא: גבולות המהפכה המקראיתאמונות המקרא: גבולות המהפכה המקראית


TANAKH - INTERACTIVE HEBREW BIBLE