The Hebrew University Magnes Press


 View book pages:
 Buy this book:
  The Hebrew University Magnes Press
  
ÈÚÈ ·

EnglishHebrew
by ישראל קנוהל
ÈÚÈ · ¯ ˜ ¯ Ù ˙ È ˙ „ ‰ ˙ ‡  ˜ ‰ ˙ „ ω  χ‰ Ï ˘ ‚ ÂÂÈÊ ‡  ˜ ‰ χ‰ ˙ „  · Ú ÏÚ ¯ ÂÒȇ‰ Ï ˘ ¯ ˘ ˜ ‰ · 1χ‰ ˙ ‡  ˜ ˙ ‡ ˙  · ¯ ÌÈÓÚÙ ¯ ÈÎÊÓ ‡ ¯ ˜ Ó‰ ˘ ȇ ˘ ȇ 3:  ˙ ˘ ‡  ˘ ȇ ÔÈ · ˘ ÌÈÒÁȉ ÌÂÁ ˙ Ó ‰ Á ˜ Ï ‰‡  ˜ Ï ‰ ¯ ÂÙËÓ‰ 2. ÌÈÏÈχ ‰ ˘ ȇ È  ÈÚÓ ÌÏÚ  Â Ú ¯ Ê ˙ · Î ˘ ‰ ˙ ‡ ˘ ȇ · Î ˘  ÏÚÓ Â · ‰ ÏÚÓ  ˙ ˘ ‡ ‰ Ë ˘ ˙ ÈÎ ‡  ˜  ‰‡  ˜ Á ¯ ÂÈÏÚ ¯ · Ú ,‰ ÒÙ ˙  ‡ Ï ‡ ȉ  ‰ · Ôȇ „ Ú ‰‡ ÓË  ‡ ȉ  ‰ ¯ ˙ Ò   ‰  ÓÓ Ú ·  ˙  ˙ ˘ ‡ Ï ‡  ˜ Ó‰ ÏÚ · ‰ .(„ È– · È ,‰  Ó · ) ‰‡ ÓË  ‡ Ï ‡ ȉ   ˙ ˘ ‡ ˙ ‡ ÌÚ ÌÈÒÁÈ ÌÈÈ ˜ Ï ‰ ÈÏÚ ¯ Ò‡  . Ìȇ  ˘ È  ‰ ¯ ˘ ˜ ÏÚ ˙ ˙ ˙ ˘ ÂÓ‰ , ˙ È„ ÚÏ · ˙   Ó‡  ȉ Âχ Ì‚ . ˙ ‡ Ê ˙   Ó‡  ‰ ¯ ÙÓ ‡ ȉ ¯ ˘ ‡ Î ˙ ¯ ¯ ÂÚ ˙ Ó ÏÚ · ‰ ˙ ‡  ˜  , ÌÈ ¯ Á‡ ÌÈ ¯ · ‚  ·  ÌÈ„‚  ·  χ ¯ ˘ È È  · ¯ ˘ ‡ Î ˙ ¯ ¯ ÂÚ ˙ Ó Â ˙ ‡  ˜  , ÂÊÎ ˙   Ó‡  ÂÓÚÓ Ú ·  ˙ χ ¯ ˘ È Ìȉ Âχ ˙ „  · Ú ÏÚ ¯ ÂÒȇ‰ ˜ Ó  Ó ˙  ¯ · È„‰ ˙ ¯ ˘ Ú · 4. ÌÈ ¯ Á‡ Ìȉ Âχ Ï ÌÈ„ · ÂÚ .(‰ , Π Ó ˘ ) ‡  ˜ χ Íȉ χ ‰ ÈÎ  ‡ ÈÎ , ÌÈ ¯ Á‡ ˙ ÂÏÈχ‰ . ÈÏÈχ‰ ÌÏÂÚ · ˙ ¯ ÎÂÓ È ˙ Ï · ‰ ÚÙ ˙ ‡ ȉ χ ¯ ˘ È È‰ Âχ Ï ˘  ˙ ‡  ˜ χ Ï ÔÁÏÂÙ · „ ˜ Ó ˙ ‰ Ï ÌÈÏÂÎÈ ÌÚ Â‡ ¯ ÈÚ Â‡ Ì„‡ .‰ ˙ ‰ Ó · ˙ È  Ï · ÂÒ ‡ ȉ ÌÈ„ ˜ ˙ 5. ÌÈ ¯ Á‡ ÌÈχ Ï ÌÈ  ÁÏÂÙ ÌÂÈ ˜ ÏÂÏ ˘ Ï È„ Î ÍÎ · Ôȇ Ìχ , ̉ Ï ˘ È ˘ ‡ ¯ ‰ ‰ ˙ ‡ ˘ , Ô ˙ ‡ χ‰ ˙  ÂÓ‡ · È ˆ Ó , ÌÈ ¯ Á‡ ÌÈχ Ï ÔÁÏÂÙ ÏÏ ˘ ‰ , ÌÊȇ ˙   ÂÓÏ 7. χ‰ ˙ ‡  ˜ Ï ˘ ÈÂÓÈ„ Ô ˙ ‡ Ï ˘  ˙ „ ·   ‡ ˆ Ó ‡ Ï Ìχ 6, Ô ˙  Á‡ ‰ Ú ¯ Ù ‚ ȉ  ‰ ‰ Π¯ Ή ˙ ÂÈ„ ÚÏ · Ï ‰ ÚÈ · ˙ Ï ÌÈχ È · È ¯ · ˙ ÂÏÈχ‰ Ï ˘ ‰ ‚‰  Ó ÔÈ · Ï„ · ‰ ‰ È„ · ÂÚ Âȉ χ ¯ ˘ È ˙  · ‡ ÈÎ ‰ ÚÈ · ˜ · Á ˙ ÂÙ ˜ ¯ Ù‰ .„ Î Ú ˘ ‰ È · ˘ ‚ „ ÂÓ ‰ ˙  ÂÓ‡ · „ · ÚÈ ¯ ÂÁ  È · ‡  ̉ ¯ · ‡ È · ‡ Á ¯ ˙ ÌÏÂÚÓ ÌÎÈ ˙  · ‡  · ˘ È ¯ ‰  ‰ ¯ · Ú ·  : ÌÈÏÈχ .‡  ˜ , ¯ ËÈ ¯ ; ‡  ˜ , ÔÓ‰ „ ;‡  ˜ χ ,‚ ¯ · ; ‰‡  ˜ , Ò ¯ ‚   ¯ · ‡ ¯ χ‰ ˙ ‡  ˜ ÏÚ ÌÈ  ÂÈ„ Ï 1 .57– 53  ÓÚ ,‡  ˜ , ¯ ËÈ ¯ 2 .54  ÓÚ ,‡  ˜ , ¯ ËÈ ¯ ; 297– 296  ÓÚ ,‡  ˜ , ÔÓ‰ „ 3 ÏË ¯ · ω ÔΠ,82– 80  ÓÚ , ˙ ÂÈË ¯ ‡ , ¯ ‡ ˜ ‡ ¯ χ‰ ˙ ‡  ˜ Ï ˘ ¯ ˘ ˜ ‰ · ‰ „ È‚ · Î ‰ ¯ Ê ‰„  · Ú ÏÚ 4 .36– 9  ÓÚ ,‰ ¯ Ê ‰„  · Ú , ˙ ÈÏ‚ ¯ Ó .229– 228  ÓÚ , Ì„ ˜ ȉ Âχ , Ï‚  ˜ ; 176– 153  ÓÚ , ÌÈχ , Ò  ‚ 5 .112  Ú‰ ,169  ÓÚ , ÌÈχ , Ò  ‚ ÔÈÈ ˆ Ó ˘ ˙  ¯ ÙÒ‰ ‡ ¯ 6 .‰ ˘ Ó , ÔÓÒ‡ ÔΠ; 44– 42  ÓÚ , · Í ¯ Î , ˙ „ Ï ˙ , ÔÓÙÈ ˜ ‡ ¯ „ ÂÁÈȉ ˙  ÂÓ‡  Ô ˙ ‡ ˙  ÂÓ‡ ÏÚ 7

Zoom in  zoom  Zoom out
  << Topic >>  | Contents | Index             |<   <<    Page       >>   >|  
Zoom in  zoom  Zoom out
  << Topic >>  | Contents | Index             |<   <<    Page       >>   >|  

 Special Access Code:

 Already viewed books:
אמונות המקרא: גבולות המהפכה המקראיתאמונות המקרא: גבולות המהפכה המקראית


TANAKH - INTERACTIVE HEBREW BIBLE