The Hebrew University Magnes Press


 View book pages:
 Buy this book:
  The Hebrew University Magnes Press
  
È ˘ ÈÏ

EnglishHebrew
by ישראל קנוהל
È ˘ ÈÏ ˘ ˜ ¯ ٠χ‰ Ô · ‰ ÈÓ Ï‡‰ Ô · ÔÈ ˜ ˜ ˙  Ï ÌÈȇ ¯ ˜ Ó‰ ˙  ¯  ˜ Ó‰ ÔÓ ˜ ÏÁ · ˙ ËÏ · ‰ ‰ Ùȇ ˘ ‰ ˙ ‡   ÈÈ ˆ Ì„  ˜ ‰ ˜ ¯ Ù · ÏÚ ‡ ¯ ˜ Ó ·   ‡ ÌÈÚÓ ˘ ÔÎ ÈÙ ÏÚ Û‡ . È‚ ÂÏÂÈ · ‰ ¯ ÂÊÁÓ‰ ÔÓ ÌÏÂÚ‰ ÔÓ Ï‡‰ ˙ ‡ ‰ Ï ÒÁÂÈÓ ˘ ‰   ˘ ‡ ¯ ‰ ˙ È ˘   ‡ ‰ ˙ ÂÓ„‰ . χ‰ Ï ˘ ÂÈ  · Î ÌÈ ¯ ‡  ˙ Ó‰ ÌÈ   ˘ ÌÈ ˘  ‡ ‡ ȉ   ˙ ˘ ‡ ‰ ÂÁ ˙ ‡ Ì„‡  Ú„ È Ô„ Ú Ô‚ Ó ˘  ¯ È‚‰ È ¯ Á‡ „ ÈÓ . ÔÈ ˜ ‡ ‰ ȉ Âχ ‡ ˆ ÂÓ .‰„ ÏÈ Â ˙ ˘ ‡ ‰ ÂÁ ˙ ‡ Ú„ È Ì„‡‰  ÔÈ ˜ ˙ ‡ „ Ï ˙  ¯ ‰ ˙  (‡ ,„  ¯ · ) .‰ ˙ ‡ ˘ ȇ È ˙ È  ˜ ¯ Ó‡ ˙  ÂÊ ‰ ¯ ÈÓ‡ Ï ÈÎ ¯ · ˙ ÒÓ 1.‰ ÌÚ „ ÁÈ ˘ ȇ È ˙ ¯ ˆ È , È ˙ ‡ ¯ · ¯ ÓÂÏÎ ,‰ ˙ ‡ ˘ ȇ È ˙ È  ˜  ‰ È ˙  · ˜ Ú ˙ ‡ Ô‡ Î Ìȇ  ¯   ‡ ÈÎ ÌÈ ¯  · Ò‰ ÌÈ ¯ ˜ ÂÁ ˘ È . È‚ ÂÏ ˙ ÈÓ ¯  ˜ Ó ˘ È ‰ ÂÁ Ï ˘ È  · ˙ ¯ È ˆ È · ˜ ÏÁ ‰ Á ˜ Ï ÔÂÈÏÚ‰ χ‰ ÌÚ „ ÁÈ ˘ , ÌÈÈ ˘   ‡ ‰ ÌÈÈÁ‰ Ì≈‡ ‰ Ï≈‡‰ Ï ˘ ÔÙ‡ · ‰ ÂÁ Ï ˘ ‰ ˙ ¯ ÈÓ‡ ˙ ‡ ˘ ¯ ÙÏ ˘ È J Ï ˘ ¯ ÂÙÈÒ‰ ¯ ˘ ˜ ‰ · , ˙ ‡ Ê ÌÚ 2. Ì„‡‰   ȇ χ‰ . ȉ Âχ‰ ÔÈ · Ï ˙  ˘   ‡ ‰ ÔÈ · ¯ È ˘ È ¯ ˘ ˜ Ôȇ Ô„ Ú Ô‚ Ó ˘  ¯ È‚‰ È ¯ Á‡ : ¯ Á‡ ¯ ˘ ˜ ¯  ˆ ÈÏ È„ Î ‰  · Ï Ì ˘ ‰ ˙ ˜  Ú‰ · ˘ Ó ˙ ˘ ‰ Ï ‰ Ò  Ó ‰ ÂÁ ,‰ ÂÁ ̄‡ ÌÚ ¯ · „ Ó ,„ Ï  ‰ Í ¯ ‰ ˙ ¯ È ˆ È · ‰  È · Ï Ï‡‰ ÔÈ · ˙ ÂÙ ˙  ˘ ˙ ¯ ‡ ˙ Ó ‡ ȉ . χ‰ ÔÈ · Ï ‰  È · ˘ „ Á : χ‰ ÔÓ ‰ ÚÓ ˘ ˘ ˙    ¯ Á‡‰ ÌÈÏÈÓÏ ‰ ·  ˘ ˙ Î ˙ ‡ ¯ Ï ¯ ˘ Ù‡ ‰ ˙ ¯ ÈÓ‡ ˙ ‡ . ÔÈ ˜ Í≈  ¯ ≈‰ Â Í   · ˆ Ú ‰ · ¯ ‡ ‰ · ¯ ‰ ÌÈ  · È„ Ï ˙ · ˆ Ú · Í ˙ ˜  ˘ ˙ Í ˘ ȇ χ  ( ÊË ,‚  ¯ · ) . Í · Ï ˘ ÓÈ ‡ ‰  , ÔÓ ¯ ËÒ ; 135– 134  ÓÚ , ˙ È ˘ ‡ ¯ · , ÂËÂÒ‡ ˜ ‡ ¯  È ˙ ‡ ¯ ·  Ï ˘ ˙ ÂÚÓ ˘ Ó ·  È ˙ È  ˜  È · ‚ Ï 1 ÔΠ; 192  ÓÚ , Ì ˘ , ÔÓ ¯ ËÒ ‡ ¯  ÌÚ „ ÁÈ Ï ˘ ˙ ÂÚÓ ˘ Ó ·  ‰ ˙ ‡  È · ‚ Ï .290  ÓÚ , ˙ È ˘ ‡ ¯ · .102  ÓÚ , ˙ È ˘ ‡ ¯ · , ¯  È ˜ Ò .‰  ˜ , È ˜ Ò  ÈÙÈÏ ÔΠ; 103– 102  ÓÚ , ˙ È ˘ ‡ ¯ · , ¯  È ˜ Ò 2

Zoom in  zoom  Zoom out
  << Topic >>  | Contents | Index             |<   <<    Page       >>   >|  
Zoom in  zoom  Zoom out
  << Topic >>  | Contents | Index             |<   <<    Page       >>   >|  

 Special Access Code:

 Already viewed books:
אמונות המקרא: גבולות המהפכה המקראיתאמונות המקרא: גבולות המהפכה המקראית


TANAKH - INTERACTIVE HEBREW BIBLE