The Hebrew University Magnes Press


 View book pages:
 Buy this book:
  The Hebrew University Magnes Press
  
ÔÓÎÂ

EnglishHebrew
by איתן לה-פיקאר שמואל קוטק
ÔÓΠ· ÏÚÈ ÈÙÏ ÔÎ ‡ ¯ ˜   ÔË ¯ ÒÏ ,  ˙ ÂÂÚ ˙  ˘ ¯ ‡  ˆ ‰ È„ È‚ Ï , ¯ · „ ‰ ˙ Ò ¯ ÂÓ ‡ Ù ¯ Ï Â · È · Ò ÂÏ ˘ È ‰ ʉ ¯ · „ ‰ ÔΠ‰ · ¯ ‰ ÌÈÏ‚ ¯ ‰ Ï ˘ È ÔË ¯ Ò ÔΠ ˜  ‰ ‰ ÈÁ‰ ˘ 16. Ìȇ ÈÏÈÓ ÌÈ„ È‚ , Ì   ˘ ÏÎ – ·  ¯ Ï , ˙ ȇ ÂÙ ¯ ‰ ˙  ¯ ÙÒ‰ Ó ˜ È ˙ Ú‰ ˘ ÌÈËÒ ˜ Ë · , ˙ ‡ Ê ˙ ÓÂÚÏ ‰‚ ÂÒ‰ 17. ÌÈ ¯ Á‡   ÔÈÚ · ‡ ˇ ¯ Ë ˜  ˙ Ó‚ „ ÌÈÈÚ ˆ ˜ Ó ÌÈÁ  ÂÓ ¯ ÈÎÊÓ ‡ ‰ ÌÈ ¯  · ÈÁÏ „ ‡ Ó ‰ Ó„ „ ȉ · ˙ Î · ˘ ÌÈȇ ÂÙ ¯ ‰ ÌÈÚË ˜ ‰ Ï ˘ ˙ È ˙  ¯ ÙÒ‰  ¯ Ï ˘  ¯  · ÈÁ ˙ Ó‚ „ ,( collectae therapeuticae) ˙ ÂÙ ¯ ˙ ÈË ˜ ÈÏ Ï ˘ ÌÈÓ ˘ ¯ ÓÎ ÌÈÓ ˘ ¯ ÌÈȇ ÂÙ ¯ ‰ ÌÈËÒ ˜ ˉ 18.( 1460– 1388) Èˇ È ¯ - ‡„ ‰ ˘ Ó ÌÈ ¯ ÙÒÓ Â ˜ ˙ Ú‰ Ì ˜ ÏÁ , ¯ ÂÓ‡ Î . ˙ ÂÙ ¯ ˙ ˙  Ή ÈÎ ¯ „  ÏÂÙÈË ˙ ‡ ¯ ‰ ÌÈÏÈÎÓ ¯ · ÁÓ Ï ˘ ‡ ¯ · ÁÓ‰ Ï ˘ ˙ È ˘ ȇ ˙ ÂÒ  ˙ ‰ ÍÓÒ ÏÚ ÂÓ ˘ ¯  Ì ˜ ÏÁ ÌÈ ¯ Á‡ ‚ ÂÂÈÒ ˙ ÂÈ ˘ ȇ ˙  ¯ Ú‰ ˙  · Ï ˘ Ó ÏÂÙÈˉ ˙ ‡ ¯ ‰ · . ˜ È ˙ Ú‰   ÓÓ ˘ ¯  ˜ Ó‰ ‡ ‰  ,„‡ Ó ‰ Ò  Ó ,‰ Ò  Ó , Ú„   Î ÂÓÎ ÌÈÏÈÓ · ÏÂÙÈˉ ˙ Ó ¯ Ï ˘ ÌÈÚË ˜ ¯ ÙÒÓ ‡  ˆ ÓÏ Ô ˙ È  „ ȉ · ˙ Î Í ˙ · 19. Ìȇ Ù ¯ ‰ ÈÙ · „ ‡ Ó Á ·  ˘ Ó‰ ·  ¯ Ï , ÂÈÏÂÁÏ ˜ È  Ú‰ ˘ ȇ ÂÙ ¯ ‰ ÏÂÙÈˉ ÏÚ Ô ˘ ‡ ¯ Û‚ · „ ÈÚÓ Â Á ¯ ̉ · ˘ . ‰ Ó ˙ Ò‡ Û ˜ ˙ ‰ Ó ˜  Á ÂÓÎ Ì ¯ ÈÁ È ¯ ˜ Ó · ÌÈ ¯ ‚  · ÓÏ Â‡ , ÌÈ„ ÏÈÏ – ÈÓÓÚ ¯  · ÈÁ Ï ˘ ÌÈ  ÈÈÙ‡ Ó ÌΠ˙ · ÌÈ · Ï ˘ Ó „ ȉ · ˙ Î · ‰ ‡ ÂÙ ¯ ‰ È  ÈÈ  Ú Ì‡ , ˘ ÂÓÈ ˘ ˘ È ÌÈ„ ÓÂÏÓ ˙  ¯  ˜ Ó Ï ˘ ¯ ÂÎʇ Ôȇ , ÈÚ„ Ó Â  ȇ ‰ · È ˙ Ή Ô  ‚ Ò 20. ˙ ÂÚ · ˘ ‰ ·  ˙ ÂÚÓ ˜ · , ÌÈ ˘ ÁÏ · , ÌÈÈ‚ Ó ÌÈ  ÓÈÒ ·  ˙ ÂÙ ¯ ˙ · , · Á ¯  ‡ Ï ÈÎ ÌÈ ¯ ÎÂÓ ˙ „ ÒÂÓ · ˙ ÈÚ ˆ ˜ Ó‰  ˙ ÏÎ ˘ ‰ ˙ ‡ ˘ Î ¯ ‡ Ï Â Á ¯ ˘ Û‡ ,‡ ÒÈ‚ Í„ ȇ Ó „ ÓÚ ˘ ȇ ÂÙ ¯ ‰ ¯ ÓÂÁ‰ ˙ ‡ ¯  ¯ · Ï ˘ ¯ „  ‰ Ú„ ȉ ÂÏ ‰ ȉ ,‰‡ ÂÙ ¯ È„ ÂÓÈÏÏ ‰‡ ÂÙ ¯ ‰ ˙  ¯  ˙ · È ˜ · ‰ ȉ ÈÎ Ô‡ ÎÓ . ÂÈÎ ¯ ˆ ÈÙ ÏÚ Â ˙ ‡ „ · ÚÏ  ˙  ˘ ¯ Ï ˙  ¯ Ú‰ , Ï ˘ ÓÏ , ˙ „ ÓÏÓ ÍÎ ÏÚ . ˜ ÓÂÚÏ ˙ ÂÁ ˜  ¯ ‰ ÈÊ ¯ ˙ ‡ ¯ ÈΉ   ¯ „ Ï ˘ , Ï ˘ ÓÏ . ÈÂÙÈ ¯ ‰ ˙ ÂËÈ ˘ ÏÚ ¯ · Ò‰ ˙ ˙ Ï Â„ Ú   ˙ ÂÈÏÂÙÈˉ ˙ ‡ ¯ ‰ ·  · Ï ˘ ˘ ˙ ‡  Á ¯ ‚ È ˆ Ó Ô ˙ ˘ ‰ ÈÎ ¯ „ · Ô · ‡ Ï ˘ ‰ ¯ ˜ Ó · ˙   ˙ È  ‰ ˙ ÂÙ ¯ ˙ ‰ ¯ ‡ È ˙ · : ˙ Âȇ ÂÙ ¯ ‰ ̉ È ˙   ÂÎ ˙ ˙ ‡ ¯ È · ÒÓ ÌÈȇ ÂÙ ¯ ‰ ÌÈ ¯ ÓÂÁ‰ . ËÒ  ÒÙ , ·  Ú Â  Û„ ; ÁÒ ˘  ÒÙ ,‡ Ú ÂÚ Û„ ; ËÈ ˜  ÒÙ ,‡ Ú ËÈ Û„ , Ì ˘ 16 . ÚÏ ¯  ÒÙ , ·  Ú È ˜ Û„ , Ì ˘ 17 42 ¯ ÙÒ ˙ È ¯ ˜ ,  Èˇ È ¯ ‡ „ ‰ ˘ Ó  ¯ Ï ˙ ‡ ÂÙ ¯ Ó ÌÈË ˜ ÈÏ , ÒÂÎ ¯ Ó  ˘  ץÈ ·  · ÈÏ  È 18 .109– 108  ÓÚ ,( Ê  ˘ ˙ ) ˙ ÂÙ ¯ ˙ ‰ ˙ ÂÎȇ Ï ˘ ‰ Î ¯ Ú‰ · ˙  ÈÈÙ‡ ˙ Ó ÌÈË ˜ Èω ˙  ¯ ÙÒ ˘ ÌÈ  ÈÈ ˆ Ó ÒÂÎ ¯ Ó ץÈ ·  · ÈÏ 19 .( Ì ˘ ) ÌÈÏÂÙÈˉ  ˙ „ Ï ˙ Ï ÌÈ ˘ „ Á ˙  ¯  ˜ Ó , ȇ ˜ ¯ ·  ¯ ‰ ‡ ¯ ÈÓÓÚ‰ ȇ ÂÙ ¯ ‰ ¯  · ÈÁ‰ È  ÈÈÙ‡ Ó ÏÚ 20 Í ˙ · , ‰ ¯ ˘ Ú- ˘ ˘ – ‰ ¯ ˘ Ú ˘ ÓÁ ˙ ‡ Ó :‰ ˜ È ¯ Ù‡ ÔÂÙ ˆ ·  „ ¯ ÙÒ · ˙ ÈÓÓÚ‰ ‰‡ ÂÙ ¯ ‰  ÓÚ ,1987 , ¯ ÈÏ Ô ÔÂÎÓ : ÌÈÏ ˘  ¯ È , ÌÈÈ  È · ‰ ÈÓÈ · ‰ È‚ ÂÏ ˙ ÈÓ ‰ È‚ Ó , Ú„ Ó :  ¯ ÙÒ .66– 64 È

Zoom in  zoom  Zoom out
  << Topic >>             |<   <<    Page       >>   >|  
Zoom in  zoom  Zoom out
  << Topic >>             |<   <<    Page       >>   >|  

 Special Access Code:

 Other related titles:
קורות: שנתון לתולדות הרפואה ומדעי הטבע. כרך יטקורות: שנתון לתולדות הרפואה ומדעי הטבע. כרך יט
קורות: שנתון לתולדות הרפואה ומדעי הטבע. כרך כקורות: שנתון לתולדות הרפואה ומדעי הטבע. כרך כ

 Already viewed books:
קורות: שנתון לתולדות הרפואה ומדעי הטבע. כרך י"זקורות: שנתון לתולדות הרפואה ומדעי הטבע. כרך י"ז


TANAKH - INTERACTIVE HEBREW BIBLE