The Hebrew University Magnes Press


 View book pages:
 Buy this book:
  The Hebrew University Magnes Press
  
דיאלוג עם טריפון היהודי

EnglishHebrew
by דוד רוקח

Bibliographic information

Titleדיאלוג עם טריפון היהודי
Authorדוד רוקח
PublisherThe Hebrew University Magnes Press
Publication Date2004
Subjectמחשבת ישראל
Pages388


Description 

סופר הכנסייה יוסטינוס מרטיר, יליד שכם-נֶאָפוליס, שנולד כפגני, הוצא להורג ברומי בסביבות שנת 165 לסה"נ. חיבורו `דיאלוג עם טריפון היהודי`, שנכתב שנים מועטות לפני מותו, יכול להיחשב לחלוץ החיבורים `נגד היהודים` שנתחברו בידי נוצרים בעת העתיקה ובימי הביניים. יוסטינוס מתגלה בספרו זה כתלמיד נאמן של פאולוס, מתוך הקצנה של עמדותיו. יש בדבריו משום עדות למאבק שהתחולל בין יהודים לנוצרים על נפשות הפגנים. עיקר המאמץ של יוסטינוס מופנה להוכחה שאבד הכלח על מצוות התורה, כגון השבת וברית המילה, שבחירת האל עברה מישראל לנוצרים ושהמקרא מעיד על לידתו של ישו מן הבתולה, על אלוהותו ועל המוצאות אותו, הכול בהתאמה למסופר באוונגליונים. ב`דיאלוג` מאות מובאות מן המקרא, רובן ככולן מתרגום השבעים. מאלף ומרתק להשוות את הטקסטים שמביא יוסטינוס ואת הפירושים שהוא מציע אל נוסח המסורה, התרגומים הארמיים, פירושי חז"ל ועבודת המפרשים בימי הביניים. כל העניינים הללו נידונים בהרחבה במבוא ובקומנטר. ראוי שהנוטלים חלק בדיאלוג בין יהודים לנוצרים בימינו יתייחסו לטיעוני יוסטינוס, שבהם משוקעים שורשי האנטישמיות הנוצרית.About the Author 

דוד רוקח ---

 Special Access Code:

 Already viewed books:
דיאלוג עם טריפון היהודידיאלוג עם טריפון היהודי


TANAKH - INTERACTIVE HEBREW BIBLE