The Hebrew University Magnes Press


 View book pages:
 Buy this book:
  The Hebrew University Magnes Press
  
מבוא

EnglishHebrew
translator דוד גולן
מבוא ■ 42 מכל מקום, חזקה על סוורוס כי לא למען הבטחת כהונתו בלבד הוא ביצע את כל הוא ביקש ; שרשרת התיקונים שהוא יזם בחיל. ספטימיוס סוורוס אכן רצה יותר מזה לראות רומא אחרת מזו שהוא הכיר בצעירותו. תיקוניו משקפים אפוא את המגמה של כוונותיו. הצבא המחודש התוצאות של הפעלת עיקרון הקידום על פי מידת ההצטיינות האישית בשירות 58 אשר סוורוס הפעיל בצבא החלו במהרה לתת את אותותיהן. ואמנם מעתה יכול היה אף חייל שמוקם בספר הארץ להגיע אל שורות המשמר הפרייטוריאני בבירה. 59 חלקם של בני הפרובינקיות בפיקודים של הצבא הלך וגדל מעתה בקצב מזורז. לא עברו ימים מרובים והצביון הרומאי­איטליקי שהיה לדרג הפיקוד של חיל האימפריה התחלף לגוון כלל פרובינקיאלי על כל שנתלווה לכך. האיוש הפרובינקיאלי החל להיות ניכר גם בלגיונות. הקיסרים מעתה אמנם יכלו להעלות פחות על נס את מידת הרומאיות השורשית של צבאם. לעומת זאת נתאפשר לקיסרים לטפח יותר את מידת הנאמנות האישית של החיילים כלפיהם. החיילים אף נדרשו להפגין אותה בכל הזדמנות. 60 הצבא האימפריאלי הלך ונעשה פחות צבא שבהנהגת רומא ואיטליה ויותר צבאו האישי של הקיסר, יהיו מוצאו וייחוסו של הקיסר אשר יהיו. סוורוס ודאי הן פרי תיקוניו הייתה, תכליותיו ורצונו. ; חזה התפתחות זו ספטימיוס סוורוס ייעץ גם ליורשיו לראות בצבא את משענתם העיקרית והאיתנה. לעומת זאת היה ודאי מודע לכך כי מצב דברים כזה איננו האופטימום הכלל אימפריאלי שעל הקיסר לשאוף אליו. כבר במלחמה הראשונה הרצינית שניהל לאחר שהתקרא קיסר למד על בשרו כי, למרות גילויי הנדיבות היהירים כלפיהם, הציות של החיילים ומפקדיהם לקיסר איננה חזקה מובטחת מראש. במערכה הצבאית 58 סוורוס פתח במקביל למסלול העלייה בדרגה גם מסלול מסוג  הרוחב. חיילים מצטיינים יכלו אכן עלייה .( duplis stipendiis) לזכות בקידום אמנם לא של דרגה אבל של כפל שכר ( AE 1895, no. 204 משמעותית ולא חסרת משקל ריאלי בכל מקרה ( ראו על חייל שמוצאו מירושלים ( מאייליה קפיטולינה, ( C1L vi 210) 59 קוראים אנו בכתובת בימי סוורוס, ( lectus in praetoiro) אשר נבחר לשרת במשמר הפרייטוריאני ,( Kapitoliade בשנת 208 , עת שימשו קונסולים אנטונינוס החסיד האוגוסטוס ( קרקלה) קונסול בשלישית וגטה הברזל  v! ­n הקיסר האציל ביותר קונסול בשנייה, שעה שהיה מוצב כחייל מן השורה בלגיון ( Ferrata) 60 כך נהג הלגט הקיסרי ( של סוורוס וקרקלה) בפרובינקיה שלו, פנוניה, כאשר רשם הקדשה בזו הלשון:  לאלים ולגניוס [ כאן: התגלמות החיוניות של הקיסר החי] של הפרובינקיה פנוניה .( 1LS 3923)

Zoom in  zoom  Zoom out
  << Topic >>  | Contents | Index             |<   <<    Page       >>   >|  
Zoom in  zoom  Zoom out
  << Topic >>  | Contents | Index             |<   <<    Page       >>   >|  

 Special Access Code:

 Already viewed books:
הקיסרים הסווריםהקיסרים הסוורים


TANAKH - INTERACTIVE HEBREW BIBLE