The Hebrew University Magnes Press


 View book pages:
 Buy this book:
  The Hebrew University Magnes Press
  
פתח

EnglishHebrew
by הוניידה גאנם
פתח דבר שבבסיסו של נרטיב הנכבה. אעמוד גם על הבעייתיות של השיח האינטלקטואלי הזה, שאמנם קרא תיגר על התבנית הפוליטית ועל התרבות העממית, אך השתמש בקודים המוסריים הפטריארכליים של אותה תרבות ושימר את היחסים בין המינים. בפרק החמישי ­בעקבות הנכבה ­הדור השני ­אשאל כיצד השפיעו הסרת הממשל הצבאי ב­1966 ותבוסת מדינות ערב ב­1967 על דפוסי ההתמודדות של האינטלקטואלים עם סוגיות לאומיות ופוליטיות. אראה כיצד הפכה הספיות ממצב חירום זמני לספיות מבנית, ואבחן אילו שינויים אסטרטגיים התחוללו בשפת האינטלקטואלים וכיצד השפיעו השינויים הללו על המשגת הזהות הלאומית, על היחס למדינה ועל היחס לחברה האזרחית בפרט ולחברה הערבית בכלל. כיצד הביאו השינויים שהתחוללו בתקופה הנידונה, ועליית מעמד חדש של פלסטינים משכילים, בוגרי אוניברסיטאות בישראל, לדפוסי התמודדות חדשים עם הסוגיות הלאומיות והפוליטיות, הם עניינו של הפרק השישי ­יחס האינטלקטואל למעמד הערבים במדינה. האינטלקטואלים החלו להתמקד בזירה האזרחית הפנימית בישראל על חשבון העיסוק האינטנסיבי במולדת שאפיין את קודמיהם, והתמקדות זו, הקצינה את מעמדם הספי. אציג שלושה זרמים השונים זה מזה ביחסם למעמד הערבים בישראל: הזרם הרואה כספיות פריווילגיה, הזרם המתמודד עם הספיות על ידי הפיכת האחר לבלתי נראה או ללא­קיים והזרם החתרני, הקורא לשינוי כללי המשחק ומבקש להשליך את הספיות על האחר. בפרק השביעי ­האינטלקטואל, השפה וקהל היעד ­אעקוב אחר השימושים השונים שעושים אינטלקטואלים בשפה, בעיקר מול קהלי יעד שונים, ובהשפעה של מיקומם הספי על התכנים שהם מעבירים ועל דרכי השימוש שלהם בשפה. בסוף דבר אסכם את עיקר הממצאים של המחקר. אציג את ההתפתחות הדיאלקטית של השיח האינטלקטואלי מהנכבה ועד לאינתיפאדה השנייה ואתמקד בתפקידו של האינטלקטואל כתפקיד דינמי המושפע במידה רבה מההקשר הלאומי ההיסטורי, ובו בזמן חותר להשפיע עליו. כמה הערות מתודולוגיות: הציטוטים מפי המרואיינים תורגמו מערבית לעברית והובאו כמעט ללא עריכה, כדי לאפשר לקורא להיות קשוב וקרוב ככל האפשר לאופן שבו ביטא המרואיין את דעותיו. המשורר הדו­לשוני סלמאן מצאלחה סייע בתרגום קטעי השירה מערבית לעברית בניסיון להישאר נאמן למשמעות המקורית. ניסיון זה פגע לעתים במצלול, ואף על פי כן ביקשתי להבליט את תוכני השירים ואת משמעותם על פני יפי מקצבם וניגונם. כל השירים מופיעים בכתיב מלא, ללא ניקוד זולת ניקוד עזר. [ יג]

Zoom in  zoom  Zoom out
  << Topic >>  | Contents | Index             |<   <<    Page       >>   >|  
Zoom in  zoom  Zoom out
  << Topic >>  | Contents | Index             |<   <<    Page       >>   >|  

 Special Access Code:

 Already viewed books:
לבנות את האומה מחדשלבנות את האומה מחדש


TANAKH - INTERACTIVE HEBREW BIBLE