The Hebrew University Magnes Press


 View book pages:
 Buy this book:
  The Hebrew University Magnes Press
  
פתח

EnglishHebrew
by הוניידה גאנם
פתח דבר דברי ראש השב כ על כך שהערבים הם איום אסטרטגי, ההבהרה שהשב כ יפעל לסיכול כל פעולה לשינוי אופייה היהודי­דמוקרטי של ישראל ופרשת בשארה ­כל אלה משקפים לדעת האינטלקטואלים הערבים אווירה קודרת ומפחידה. מבחינתם של האינטלקטואלים, מעתה שאלות בדבר דמוקרטיה, לאומיות ואזרחות אינן שאלות תאורטיות גרדא, אלא בעיקר הכרעות מוסריות המחדדות את תפקידם בשינוי או בשימור המבנה הפוליטי הקיים ואת נכונותם לשלם מחיר אישי ( שנוכח האווירה הקיימת עלול להיות כבד מאוד) על עמדותיהם והכרעותיהם. למרות התגובות הקשות שעוררו מסמכי החזון, הם מציבים בפני החברה הערבית בישראל אתגרים משמעותיים ביותר. בסופו של דבר נרמול היחסים עם המדינה אינו חד­צדדי ואינו מסתכם בשינוי מבני מצד המדינה בלבד. הוא מחייב גם את הערבים לנרמל את יחסם למדינה, ונרמול זה צריך להתבטא לא רק בהכרעות רעיוניות ומופשטות, אלא גם בהכרעות מעשיות. אף שקיימים סוגי שיח נוספים, שאציג בהמשך הספר, אלה שמניתי לעיל הם הדומיננטיים, והם הצליחו להטביע את חותמם על החברה הפלסטינית בישראל ועל גיבוש יחסה למדינה, למולדת ולעם הפלסטיני והערבי. בפרק הראשון ­על המחקר והחוקרת ­אציג את המחקר שעליו מתבסס הספר ואפרט את מדגם המחקר, היינו את האופן שבו נערך ואת זהותם של האינטלקטואלים שרואיינו, ואשר את כתביהם ניתחתי לצורך המחקר. בהמשך אספר את סיפורי האישי כדי לשקף את החוויות שעיצבו את דרך מחשבתי האקדמית. בפרק השני ­דמותו של האינטלקטואל ­אשאל מיהו האינטלקטואל ואבחן בקצרה את התפתחותו של המושג, את ההגדרות השונות של האינטלקטואל ואת ההבחנה בין הסוגים השונים של האינטלקטואלים. לאחר מכן אבחן את תפקידו החברתי של האינטלקטואל בעולם הערבי. הפרק השלישי עניינו אפיון האינטלקטואל הפלסטיני בישראל. אסקור בו את השיח העוסק בו ואדגיש את ייחודו ביחס לאינטלקטואלים בעולם הערבי ובכלל. אבחין בין הכלי המייצר את האידאות ובין דפוסי ההתמודדות של האינטלקטואלים עם סוגיות מסוימות באמצעים שונים. כמו כן אתאר את שני הסוגים העיקריים של האינטלקטואלים בישראל ואבחן את דפוסי הפעולה שלהם. זאת בהתחשב בתנאים שעיצבו את ההביטוס הקולקטיבי שלהם, כגון החיים בעיר הכפרית ומעמדם הספי ( הלימינלי) המתמשך, כמי שקובעו בחלל שבין האזרחות הישראלית ללאומיות הפלסטינית ­שתי זירות שאינן מכילות אותם לגמרי אך גם אינן מדירות אותם. בפרק הרביעי ­התמודדות האינטלקטואל עם הנכבה ­אבחן את השפעת הנכבה כאירוע מכונן על דור האינטלקטואלים שחווה אותו, ואראה כיצד באה הנכבה לידי ביטוי בלשון השירה. אחשוף את דפוסי ההתמודדות של האינטלקטואלים עם אירוע מכונן זה, את השקפתם ביחס אליו ואת המונחים [ יב]

Zoom in  zoom  Zoom out
  << Topic >>  | Contents | Index             |<   <<    Page       >>   >|  
Zoom in  zoom  Zoom out
  << Topic >>  | Contents | Index             |<   <<    Page       >>   >|  

 Special Access Code:

 Already viewed books:
לבנות את האומה מחדשלבנות את האומה מחדש


TANAKH - INTERACTIVE HEBREW BIBLE