The Hebrew University Magnes Press


 View book pages:
 Buy this book:
  The Hebrew University Magnes Press
  
פרק

EnglishHebrew
by הוניידה גאנם
פרק חמישי בעקבות הנכסה ­הדור השני כיצד השפיעו השינויים הפוליטיים, החברתיים והכלכליים שהתרחשו בעקבות ביטול הממשל הצבאי ומלחמת 1967 על תפקיד האינטלקטואלים ועל דרכי ההתמודדות שלהם עם מעמדם הספי? כיצד השפיעו השינויים הללו על תפיסת הזהות הקולקטיבית והבנייתה ועל יחסו של האינטלקטואל למרחב החברתי והפוליטי, למעמד הערבים בישראל, לזהות הלאומית ולחברה הפלסטינית בכלל? הנחת היסוד היא שהספיות המשברית שנולדה מן הנכבה, התפתחה בעקבות הנכסה 1 והסרת הממשל הצבאי והפכה לספיות קבועה, למצב חירום מבני ומתמשך. שינוי זה הביא לתפנית מרחיקת לכת בשיח האינטלקטואלי: אם בדור הראשון היו המולדת וסמליה הכוח המכונן של השיח האינטלקטואלי, הרי בדור השני עבר המוקד אל המדינה. המולדת אמנם לא נדחקה לגמרי מן השיח האינטלקטואלי, אולם היא הפכה לבת לוויה של השיח המאורגן סביב המדינה. רק בעקבות התפנית ההיסטורית החלו האינטלקטואלים להתרכז ביחסם למדינה, במעמד הערבים בישראל ובהתמודדות עם האפליה. זוהי תפנית בעייתית, שכן מתוקף הגדרתה של ישראל כמדינה יהודית, האינטלקטואלים יצאו מהמולדת אך נשארו למעשה מחוץ למדינה, וכך הוקצן מעמדם הספי. הספיות המבנית משפיעה על יחסו של האינטלקטואל לזהותו הלאומית, לחברה שבה הוא חי, למדינה, לסמליה ולמוסדותיה. היא משפיעה גם על הנתיבים שאליהם פונים האינטלקטואלים כדי להשתחרר מתחושת החסר של המרכז בחייהם. מספירת משברית לספיות מבנית פקחתי אחת מעיני מחשש לתוצאות ההפתעה והשארתי עיני השנייה סגורה .( מחשש לתוצאות הערנות ( חביבי, 1993 ב: 25 1 בשיח הפלסטיני והערבי מושג הנכסה מציין את תבוסת מדינות ערב במלחמת 1967 . להבדיל ממושג הנכבה, המתאר טרגדיה כוללת שאין לאדם יכולת לתקן את תוצאותיה, הנכסה מציינת מפולת זמנית ובת תיקון. [ 93]

Zoom in  zoom  Zoom out
  << Topic >>  | Contents | Index             |<   <<    Page       >>   >|  
Zoom in  zoom  Zoom out
  << Topic >>  | Contents | Index             |<   <<    Page       >>   >|  

 Special Access Code:

 Already viewed books:
לבנות את האומה מחדשלבנות את האומה מחדש


TANAKH - INTERACTIVE HEBREW BIBLE