The Hebrew University Magnes Press


 View book pages:
 Buy this book:
  The Hebrew University Magnes Press
  
חטיבה

by יאיר הופמן
חטיבה חמישית סיפורים ונבואות על מאבקיו של הנביא ( פרקים כו­כט) ארבע פרשות של פרוזה בחטיבה זו, וכולן מספרות על אירועים בחיי ירמיהו, הקשורים ישירות לפעילותו הנבואית. הפרשות ערוכות בסדר כרונולוגי: ראשית מלכות יהויקים ( בו, ,( 532­531,530­א), ראשית ממלכת צדקיהו ( כח, א. וכן פרק כז. על כז, א ראה עמ 528 המשך תקופת מלכותו, בעת שחלק מן העם כבר בגולה בבבל ( פרק כט). מבחינה כרונולוגית מתאים היה לצרף לחטיבה זו גם את פרק לד, המספר אף הוא על ימי צדקיהו, ורק לאחר מכן להביא את חטיבת נבואות הישועה שבפרקים ל­לג, ואפשר שכך היתה .( 74­החטיבה ערוכה בשלב מוקדם יותר ( ראה על כך עמ 643,567 , וכן עמ 69 [ 515]

Zoom in  zoom  Zoom out
  << Topic >>  | Contents | Index             |<   <<    Page       >>   >|  
חטיבה חמישית סיפורים ונבואות על מאבקיו של הנביא ( פרקים כו­כט) ארבע פרשות של פרוזה בחטיבה זו, וכולן מספרות על אירועים בחיי ירמיהו, הקשורים ישירות לפעילותו הנבואית. הפרשות ערוכות בסדר כרונולוגי: ראשית מלכות יהויקים ( בו, ,( 532­531,530­א), ראשית ממלכת צדקיהו ( כח, א. וכן פרק כז. על כז, א ראה עמ' 528 המשך תקופת מלכותו, בעת שחלק מן העם כבר בגולה בבבל ( פרק כט). מבחינה כרונולוגית מתאים היה לצרף לחטיבה זו גם את פרק לד, המספר אף הוא על ימי צדקיהו, ורק לאחר מכן להביא את חטיבת נבואות הישועה שבפרקים ל­לג, ואפשר שכך היתה .( 74­החטיבה ערוכה בשלב מוקדם יותר ( ראה על כך עמ' 643,567 , וכן עמ' 69 [ 515]
Zoom in  zoom  Zoom out
  << Topic >>  | Contents | Index             |<   <<    Page       >>   >|  

The Hebrew University Magnes Press - 965-131-493-1X

 Special Access Code:

 Other related titles:
מקרא לישראל יחזקאל א'-כ''דמקרא לישראל יחזקאל א'-כ''ד
מקרא לישראל יחזקאל כ''ה-מ''חמקרא לישראל יחזקאל כ''ה-מ''ח
מקרא לישראל ירמיה א'-כ''המקרא לישראל ירמיה א'-כ''ה
מקרא לישראל שמואל א'מקרא לישראל שמואל א'
מקרא לישראל: אסתרמקרא לישראל: אסתר
מקרא לישראל: יהושעמקרא לישראל: יהושע
מקרא לישראל: יואל עמוסמקרא לישראל: יואל עמוס
מקרא לישראל: ישעיה מ'-ס''ומקרא לישראל: ישעיה מ'-ס''ו
מקרא לישראל: נחום חבקוק צפניהמקרא לישראל: נחום חבקוק צפניה
מקרא לישראל: עבדיה יונהמקרא לישראל: עבדיה יונה
מקרא לישראל: רותמקרא לישראל: רות
מקרא לישראל: שופטיםמקרא לישראל: שופטים
מקרא לישראל: שמואל במקרא לישראל: שמואל ב
מקרא לישראל:שיר השיריםמקרא לישראל:שיר השירים

 Already viewed books:
מקרא לישראל ירמיה כ''ו-נ''במקרא לישראל ירמיה כ''ו-נ''ב


TANAKH - INTERACTIVE HEBREW BIBLE