The Hebrew University Magnes Press


 View book pages:
 Buy this book:
  The Hebrew University Magnes Press
  
יחס

EnglishHebrew
by תמר אילת-יגורי
יחס מוחלט אל המוחלט | 135 שבו היעדר- מידה- משותפת של הנצח הופך למידה- משותפת בזמן. ואילו ההתגלות דורשת הכשרה סובייקטיבית לאירוע האובייקטיבי הזה. כלומר, יצירת יחס פנימי לאושר הנצחי על בסיס האירוע האובייקטיבי. כמו כן, הפרדוקס האבסורדי הזה חולק מבנה משותף יחד עם שני המומנטים שצוינו. שלושת המומנטים הללו של דתיות ב מציגים מידה- משותפת של היעדר- מידה- משותפת. בשלושתם הפרדוקס ) הסתירה הדיאלקטית( הוא גם האירוע האובייקטיבי וניכוסו הסובייקטיבי, והוא גם הנצח בתוך הקיום הזמני, הן מבחינה היסטורית הן בחיי המאמין. הצגת פרשנות מבנית ושיטתית גם למומנט השלישי של השלב הדתי היא, למעשה, הישג לפילוסופיה של קירקגור. דנינג מסביר בהתפעלות שמאוד מתאים ועם זאת אירוני שקלימקוס, שלעתים כה קרובות משבח את הפרדוקס ומגחך על דיאלקטיקה שיטתית, מגיע לשיא הדיאלקטיקה של הדתיות הפנימית שלו עם פרדוקס שהוא גם ביטול ושימור ) Aufhebung ( שיטתי! ) Dunning 1985: 208 (. ביטוי מובהק לשיטתיות שבמבנה הדיאלקטי הזה נמצא בהצבת שני מערכים שונים ומובחנים של מומנטים בדתיות ב. שלושת המומנטים שהוצגו עד כה מראים את דתיות ב לעצמה. ואילו שלושת המומנטים הקיומיים שאציג להלן, מראים את דתיות ב בשביל- עצמה. בכך מובא לשיאו המהלך הדיאלקטי של דתיות ב כשלעצמה ובשביל- עצמה. דתיות ב במונחים קיומיים בנספח המתייחס לדתיות ב ) CUP 581 (, קלימקוס מציע הבנה קיומית יותר של דתיות זו. דתיות ב מוצגת כעת כדיאלקטיקה של פָּתוס חד ומושחז, כלומר, כדיאלקטיקה המגדירה את הפָּתוס באמצעות מומנטים חדשים ומדויקים. בעוד שהניתוח הקודם עוסק בַּתנועות בְּמונחים של פנימיות וחיצוניות, הניתוח כאן מכיל קטגוריות שהן קרובות יותר לדיאלקטיקה של העצמי והאחר. במבנה שמקביל לתיאור הקודם, כוללת הדיאלקטיקה כעת את המומנטים האלה: מודעות החטא; אפשרות הפגיעה; הכאב של הסימפטיה. מודעות החטא מודעות החטא היא השבר שחל ביחס לזהות העצמית של מודעות אשמה ) המומנט השלישי של דתיות א(. לטענת קלימקוס, האדם יכול לרכוש ידע עצמי אמִתי רק בהסתכלות באחר. לפיכך, לדבריו, אין זה אפשרי עבור האדם להשיג את מודעות החטא בכוחות עצמו, בניגוד למצבו במודעות אשמה. משום שבמודעות אשמה הזהות העצמית של הסובייקט נשמרת, ומודעות האשמה היא שינוי של הסובייקט בתוך עצמו. מודעות החטא, לעומת זאת, היא שינוי של הסובייקט עצמו, אשר מראה שמחוץ לאדם חייב להיות הכוח שיבהיר לו שכתוצאה מכניסתו לקיום הוא

Zoom in  zoom  Zoom out
  << Topic >>  | Contents | Index             |<   <<    Page       >>   >|  
Zoom in  zoom  Zoom out
  << Topic >>  | Contents | Index             |<   <<    Page       >>   >|  

 Special Access Code:

 Already viewed books:
דיאלוג אנושי עם המוחלטדיאלוג אנושי עם המוחלט


TANAKH - INTERACTIVE HEBREW BIBLE