The Hebrew University Magnes Press


 View book pages:
 Buy this book:
  The Hebrew University Magnes Press
  
134 | פרק

EnglishHebrew
by תמר אילת-יגורי
134 | פרק רביעי בקפיצת אמונה זו, שבה  נס של בריאה הוא היסוד להיעשות נוצרי, נמצא כל נוצרי  ממוסמר לפרדוקס ) CUP 576, 578 (. הכרחיות זו ממחישה שאת דתיות ב אין לראות בשום אופן כחיצונית בלבד. דתיות ב היא הניכוס הפנימי של אמת הנגלית מן החוץ, שההאמנה לגביה גורסת שהיא האמצעי היחידי לאושר נצחי. ההתגלות, הקשר הישיר של הנוצרי לאל, היא המומנט השני ) בשביל עצמו( של דתיות ב. האבסורד המומנט השלישי בדתיות ב מכונה  הסתירה הדיאלקטית שלפיה העניין ההיסטורי הנדון כאן אינו היסטורי במובן הרגיל, אלא מורכב ממה שרק בניגוד לטבעו יכול להיעשות היסטורי, כלומר מכוח האבסורד. האינקרנציה היא משהו היסטורי- נצחי ) שם 578 , 579 (, לא במובן של משהו המתהווה באורח נצחי ) דבר שיוביל חזרה לאימננטיות(, אלא במובן הפרדוקסלי, שלפיו הנצחי נעשה עובדה היסטורית מסוימת. ניסוח זה מזכיר את הקביעה של קלימקוס בפרגמנטים הפילוסופיים, שלפיה הפרדוקס הוא פרדוקס מכוח האבסורד ) PF 52 (. האבסורד הזה הוא- הוא השיא של דתיות ב ושל מכלול דיאלקטיקת הפנימיות הדתית. מדבריו של קלימקוס משתמעת אפשרות שלפיה הסתירה הדיאלקטית של משהו היסטורי- נצחי מעלה לתוכה את שתי הסתירות הדיאלקטיות הקודמות ) של שני המומנטים הקודמים – האינקרנציה וההתגלות(. במחאה נגד מי שיהפכו זאת למיתוס ) כלומר, ייפַּטרו מן הסתירה בכך שיפתרו אותה באמצעות הבנת ההיסטורי כמגולם בנצחי(, הוא כותב שבמקום להבחין שיש שתי סתירות דיאלקטיות – ראשית, ביסוס אושרו הנצחי של אדם על היחס למשהו היסטורי, ואז שנתון היסטורי זה בנוי כך שהוא עומד בסתירה לכל חשיבה – פוסחים על הראשון ומפריכים את השני. התוצאה היא שדתיות ב מבוטלת עם הטענה שלפיה כל תאולוגיה היא אנתרופולוגיה ) .) CUP 579 דיאלקטיקה שיטתית הסתירה הדיאלקטית הראשונה שקלימקוס מציין היא למעשה המומנט השני של דתיות ב, ההתגלות. הסתירה הדיאלקטית השנייה מתייחסת למומנט הראשון של דתיות ב, האינקרנציה. אולם הרעיון נותר בעינו: הפרדוקס, אבסורדי ככל שיהיה, יכול להיות מובן דיאלקטית כביטול ושימור של אינקרנציה והתגלות, כאשר האינקרנציה מעמידה את האירוע האובייקטיבי, החיצוני וההיסטורי, בתור המומנט קלימקוס מכוון בדבריו לספרו של פורבך ) Feuerbach ( משנת The Essence ,1843 of Christianity , שם כתב:  המובן האמִתי של התאולוגיה הוא אנתרופולוגיה ) ראו: .) CUP 2.269 827n

Zoom in  zoom  Zoom out
  << Topic >>  | Contents | Index             |<   <<    Page       >>   >|  
Zoom in  zoom  Zoom out
  << Topic >>  | Contents | Index             |<   <<    Page       >>   >|  

 Special Access Code:

 Already viewed books:
דיאלוג אנושי עם המוחלטדיאלוג אנושי עם המוחלט


TANAKH - INTERACTIVE HEBREW BIBLE