The Hebrew University Magnes Press


 View book pages:
 Buy this book:
  The Hebrew University Magnes Press
  
יחס

EnglishHebrew
by תמר אילת-יגורי
יחס מוחלט אל המוחלט | 13 הפילוסופיה הספקולטיבית איננה אמורה להיות מדורגת יחד עם המעגלים האסתטי, האתי והדתי. ב. הדגשת הניגודים שבין דתיות א ו- ב תומכת בטענה ששלושת המומנטים של הדיאלקטיקה הנוצרית – האינקרנציה, ההתגלות והאבסורד – סותרים את שלושת הביטויים של הפָּתוס הקיומי ) Mackey 1971: 205 (. בהתאם לכך, למשל, האינקרנציה ) שהיא המומנט הראשון של דתיות ב( סותרת את הוויתור ) שהוא המומנט הראשון של דתיות א(. שכן, הוויתור מוותר על הזמני כדי להשיג את הנצחי, בעוד שהאינקרנציה היא אחדות של הנצחי עם הזמני. ג. הנגדת דתיות א ו- ב מצביעה על כך שדתיות ב ) כתנועה שלישית ואחרונה של השלב הדתי( מעלה לתוך עצמה את הניגודים הדיאלקטיים שבין מחשבה ממשית ) כתנועה ראשונה של השלב הדתי( ודתיות א ) כתנועה שנייה של השלב הדתי(. שכן, כמו דתיות ב, כך גם המחשבה הממשית מעמידה אחדות פרדוקסלית של היעדר- מידה- משותפת ומידה- משותפת, אחדות הנשללת על ידי דיאלקטיקת הפנימיות בדתיות א. חיצוניות האינקרנציה תומכת באחדות הפרדוקסלית, שהוצבה תחילה על ידי המחשבה הממשית. שכן, היא מאשרת שהיעדר- המידה- המשותפת הקיצונית הפכה למידה- משותפת באדם פרטי מסוים, כלומר, לסינתזה בקיומו. האינקרנציה, בהתאם לכך, היא המומנט הראשון ) כשלעצמו( של הדתיות הפנימית כשהיא כשלעצמה ובשביל- עצמה. ההתגלות המומנט השני של דתיות ב מכונה  הסתירה הדיאלקטית שאושר נצחי מבוסס על היחס למשהו היסטורי ) CUP 574 (. הנושא כאן הוא הידע של האל. ההנגדה לדתיות א ברורה: בניגוד למאמין של דתיות א שסבלו הוא הסימן השלילי של מערכת יחסיו החיובית עם האל, המאמין הנוצרי מקשר עצמו ישירות לאלוהות היסטורית ) Mackey 1971: 205 (. קלימקוס מדגיש שתהליך ההסתברות, כלומר, היעדר הוודאות האובייקטיבית – שנטען שהוא מבסס ידע היסטורי אובייקטיבי, וככזה אינו מאפשר את ביסוסו של האושר הנצחי – משמש כעת כבסיס להאמנה סובייקטיבית ומלאת תשוקה באינקרנציה. כעת מתגלה היעדר- המידה- המשותפת ) שבין התשוקה לאושר הנצחי לבין הידע ההיסטורי( דרך המידה- המשותפת ) שביניהם(. בהתאם לכך, הסתירה הדיאלקטית היא בהתייחסות לנצח באמצעות מומנט מסוים בהיסטוריה. על מנת שעמדה זו תאומץ, טוען קלימקוס, האדם בקיומו חייב לאבד את ההמשכיות עם עצמו, חייב להיעשות מישהו אחר ) שאינו שונה מעצמו שבתוך עצמו(, ועתה, על ידי קבלת התנאי מהאל, מתהווה האדם לכדי בריאה חדשה.

Zoom in  zoom  Zoom out
  << Topic >>  | Contents | Index             |<   <<    Page       >>   >|  
Zoom in  zoom  Zoom out
  << Topic >>  | Contents | Index             |<   <<    Page       >>   >|  

 Special Access Code:

 Already viewed books:
דיאלוג אנושי עם המוחלטדיאלוג אנושי עם המוחלט


TANAKH - INTERACTIVE HEBREW BIBLE