The Hebrew University Magnes Press


 View book pages:
 Buy this book:
  The Hebrew University Magnes Press
  
±± Π ˙

EnglishHebrew
by אנדוקידס
±± Π ˙ ¯ Á ·  ‰ ÈÙ ¯ ‚ ÂÈÏ · È · ‰ ¯  · „ ˘  ¯ ÈÙ ‰ ÙÈÒ‰  ˙ È  ÂÂÈÓ ‰ Ó‚ ¯ ˙ ¨ ÌÈ ¯ · ‚ ˙ · ‰ ‡ ÏÚ ∫ ÒÂÎ ¯ ÓÈË „‚  ¨ Ò  ÈÎÒÈȇ ≤∞∞ μ ÌÈÏ ˘  ¯ È ¨ ‰ ÏÂÏÈ‚ ˙  ¯ Ú‰ ÛÈÒ‰  ‡  · Ó ÌÈ„ ˜ ‰ ¨ ‰ ÏÂÏÈ‚ ‰ ¯  · „ ˙ È  ÂÂÈÓ ‰ Ó‚ ¯ ˙ ¨ ‰ ¯ Èȇ  „‚  ¨ Ò ¯ „ ÂÏÂÙ‡ ± πΠΣ ÌÈÏ ˘  ¯ È ¨ È ¯ ˘ ‡ „ „ ‰ ¯ „‰ Ó‰ ˙ ‡ ‰  È ˜ ˙ ‰ ¨ È ¯ ˘ ‡ „ „ ˙ ‡ Ó ˙  ¯ Ú‰  ‡  · Ó ¨ Ì‚ ¯ ˙ ¨ Ìȇ   ˙ ‡ ‰ ˙  È„ Ó ¨ ÂËÒÈ ¯ ‡ ≤∞∞∂ ÌÈÏ ˘  ¯ È ¨ ‰ ÏÂÏÈ‚ ‰ ¯  · „ ‰ ÈÈ  ˘ ‰ ≤∞∞ Σ ÌÈÏ ˘  ¯ È ¨ ‰ ÏÂÏÈ‚ ‰ ¯  · „ ˘  ¯ ÈÙ ‰ ÙÈÒ‰  ˙ È  ÂÂÈÓ ‰ Ó‚ ¯ ˙ ¨ Ò‡ È„ ÈÓ „‚  ¨ Ò  ˙ ÒÂÓ„ Albini, U., Andocide: De Reditu, Firenze 1961 , Andocide: De Pace, Firenze 1964 Aurenche, O., Les groupes d’Alcibiade, de Léogoras et de Teucros, Paris 1974 Bauman, R. A., Political Trials in Ancient Greece, London and New York 1990 Boegehold, A. L., ‘ Andokides and the Decree of Patrokleides’, Historia 39 ( 1990), pp. 149– 162 Burkert, W., Homo Necans, tr. P. Bing, Berkeley 1983 , Greek Religion, tr. J. Raftan, London 1985 , Ancient Mystery Cults, Cambridge Mass. and London 1987 Carawan, E. ( ed.), The Attic Orators, Oxford 2007 Cartledge, P. A., Millett, P. C. & S. C. Todd, Nomos, Essays in Athenian Law, Politics and Society, Cambridge 1990 Clinton, K., The Sacred Officials of the Eleusian Mysteries, Phildelphia 1974 , Myth and Cult: The Iconography of the Eleusinian Mysteries, Stockholm 1992

Zoom in  zoom  Zoom out
  << Topic >>  | Contents | Index             |<   <<    Page       >>   >|  
Zoom in  zoom  Zoom out
  << Topic >>  | Contents | Index             |<   <<    Page       >>   >|  

 Special Access Code:

 Other related titles:
על משלחת הכזבעל משלחת הכזב

 Already viewed books:
על המיסטריותעל המיסטריות


TANAKH - INTERACTIVE HEBREW BIBLE